$hide=mobile$type=ticker$c=12$cols=3$l=0$sr=random$b=0

Tổng Hợp Đề Thi Học Sinh Giỏi Các Trường Và Các Tỉnh Thành 2017-2018

This article has
views, Facebook comments and 0 Blogger comments. Leave a comment.

Đại Số

 1. [Quảng Ninh] Cho ba số thực dương $a,b,c$ có tổng bằng $3$. Chứng minh rằng \[\dfrac{{{a^2}}}{{2a + 1}} + \dfrac{{{b^2}}}{{2b + 1}} + \dfrac{{{c^2}}}{{2c + 1}} \leqslant \dfrac{{{a^2} + {b^2} + {c^2}}}{{\sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2} + 6} }}\]
 2. [Quảng Ninh] Tìm tất cả các hàm $f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn \[f\left ( x^2-\left ( f\left ( y \right ) \right )^2 \right )=xf(x)+y^2,\,\forall x,y \in \mathbb{R}\]
 3. [Quảng Ninh] Cho $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$ là các đa thức khác hằng, có hệ số thực và thoả mãn \[P(x^2-x)+xQ(x^3-x)-(x^2-4)R(x),\,\forall\, x \in \mathbb{R}.\] a) Chứng minh rằng phương trình $Q(x)+R(x-3)$ có ít nhất hai nghiệm thực phân biệt. b) Giả sử rằng tổng bậc của $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$ là $5$ và hệ số cao nhất của $R(x)$ là $1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \[M=P^2(0)+8Q^2(3)\]
 4. [Nghệ An] Giải hệ phương trình sau trên $\mathbb{R}$ \[ \begin{cases}\sqrt {xy - {x^2}} + 9\sqrt {xy + {x^2}} &= 16y\\ xy - 5x - 4y &= 80 \end{cases}\]
 5. [Nghệ An] Cho dãy số $\left ( a_{n} \right )$ xác định bởi $$a_1>3,\quad a_{n+1}=2+\dfrac{3}{a_{n}},\, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$ Xác định số thực dương $a$ lớn nhất sao cho bất đẳng thức sau đúng với mọi số thực $x$ và mọi số nguyên dương $n$ \[\sqrt{x^2+a_{1}^2}+\sqrt{x^2+a_{2}^2}+...+\sqrt{x^2+a_{n}^2}>n\sqrt{x^2+a^2}.\]
 6. [Nghệ An] Tìm tất cả các hàm đơn điệu $f: \mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn \[f(x+f(y))=f(x)+y^n,\,\forall x,y\in\mathbb R.\] trong đó $n$ là số nguyên dương cho trước.
 7. [Quảng Trị] Cho các số thực dương $x,y,z$ thay đổi và thoả mãn $xyz=1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức \[A = \left( {x + y + z} \right)\left( {6 - \frac{x}{y} - \frac{y}{z} - \frac{z}{x}} \right)\]
 8. [Quảng Trị] Cho hàm số $f(x)=x^4+ax^3+bx^2+cx+d$ trong đó $a,b,c,d$ là các hằng số thực thoả mãn $f(-1)=100$, $f(-2)=200$ và $f(-3)=300$. Tính giá trị của biểu thức \[P = \frac{{f\left( {10} \right) + f\left( { - 14} \right)}}{{16}} - 582.\]
 9. [Tiền Giang] Tìm tất cả các hàm $f: \mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn \[f\left( {x + y} \right) \ge f\left( x \right)f\left( y \right) \ge {2017^{x + y}},\,\forall x,y\in\mathbb R.\]
 10. [Tiền Giang] Cho hàm số $f: \mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn đồng thời các tính chất sau $f(1)=1$ và $$f(x+y)-f(x)-f(y)=2xy,\,\forall x,y\in\mathbb R,\quad f\left(\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{f(x)}{x^2},\, \forall x\ne 0.$$ Tính $f\left(\sqrt{2017}\right)$.
 11. [Hà Nam] Tìm tất cả các hàm $f: \mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn \[f\left( {f\left( x \right) + ay} \right) = \left( {{a^2} + a} \right)x + f\left( {f\left( y \right) - x} \right),\, \forall x,y\in\mathbb R.\] trong đó $a$ là một hằng số và $a\notin\{0;\,-1\}$.
 12. [Bà Rịa Vũng Tàu] Cho các số thực dương $a,b,c$ thoả $a^2+b^2+c^2+abc=4$. Chứng mình rằng \[\frac{a}{{\sqrt {\left( {b + 2} \right)\left( {c + 2} \right)} }} + \frac{b}{{\sqrt {\left( {c + 2} \right)\left( {a + 2} \right)} }} + \frac{c}{{\sqrt {\left( {a + 2} \right)\left( {b + 2} \right)} }} \ge 1.\]
 13. [Bà Rịa Vũng Tàu] Cho số nguyên dương $n$ và đa thức hệ số thực \[P\left( x \right) = {a_0} + {a_1}x + \ldots + {a_n}{x^n}.\] Biết rằng $P(0), P(1), \ldots,P(n)$ đều là các số nguyên. Chứng minh rằng $P(m)$ là số nguyên với mọi số nguyên $m$.
 14. [Bà Rịa Vũng Tàu] Tìm tất cả các hàm $f: \mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn \[f\left( {f\left( x \right) + {x^2} + y} \right) = {x^2} + f\left( x \right) + f\left( y \right),\,\forall x,y\in\mathbb R.\]
 15. [Bà Rịa-Vũng Tàu] Có bao nhiêu hàm số $f:\mathbb N^*\longrightarrow\mathbb N^*$ thoả mãn $$f(1)=1,\quad f(n)f(n+2)=1+f^2(n+1),\,\forall n\in\mathbb N^*.$$
 16. [Đồng Nai] Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn \[f\left( {xf\left( y \right) - yf\left( x \right)} \right) = f\left( {xy} \right) - xy,\,\forall ,x,y\in\mathbb R.\]
 17. [Đồng Tháp] Cho $a,b,c$ là các số thực dương. Chứng minh rằng \[\frac{{a\left( {b + c} \right)}}{{{b^2} + bc + {c^2}}} + \frac{{b\left( {c + a} \right)}}{{{c^2} + ca + {a^2}}} + \frac{{c\left( {a + b} \right)}}{{{a^2} + ab + {b^2}}} \ge 2.\]
 18. [Đồng Tháp] Tìm các đa thức $P(x)$ có bậc không vượt quá 3 và thoả mãn \[P\left( {6{x^2} - x - 1} \right) + P\left( {1 - 6{x^2} - x} \right) = 1 + {P^2}\left( {2x} \right),\,\forall x\in\mathbb R.\]
 19. [Đắk Lắk] Cho các số thực dương $a,b$ với $a>b$ và bất phương trình \[x^2-(a+b)x+ab\le 0.\] Giả sử $x_1,x_2,\ldots,x_n$ là các nghiệm của bất phương trình trên. Chứng minh rằng \[\frac{{{{\left( {{x_1} + {x_2} + \ldots + {x_n}} \right)}^2}}}{{n\left( {x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2} \right)}} \ge \frac{{4ab}}{{{{\left( {a + b} \right)}^2}}}\]
 20. [Đắk Lắk] Tìm các đa thức $P(x)\in\mathbb R[x]$ thoả mãn \[\left( {{x^2} + 2x} \right)P\left( {x + 1} \right) = \left( {{x^2} + 4x + 3} \right)P\left( x \right) + 2{x^2} + 2x,\,\forall x\in\mathbb R.\]
 21. [Đắk Lắk] Giải hệ phương trình \[\begin{cases}\dfrac{x}{{\sqrt {{y^2} + 1} }} + \dfrac{y}{{\sqrt {{x^2} + 1} }} - \dfrac{{x + y}}{{\sqrt {1 + xy} }}&=0\\ \sqrt {\left( {2x - 2} \right)\left( {y + 5} \right)} + \sqrt {\left( {2y - 2} \right)\left( {x + 2} \right)} &= 3 + 3\left( {\sqrt {x + 2} + \sqrt {y + 5} } \right)\end{cases}\]
 22. [Đắk Lắk] Cho hàm số $f: \mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn \[f\left( {xf\left( {x + y} \right)} \right) = {x^2} + f\left( {yf\left( x \right)} \right),\,\forall x,y\in\mathbb R.\] a) Chứng minh $f(x)$ là đơn ánh. b) Tìm hàm $f(x)$.
 23. [Tây Ninh] Cho các số thực dương $x,y,z$ thoả $xyz=1$. Chứng minh rằng \[\frac{1}{{\sqrt[4]{{{x^3} + 2{y^3} + 6}}}} + \frac{1}{{\sqrt[4]{{{y^3} + 2{z^3} + 6}}}} + \frac{1}{{\sqrt[4]{{{z^3} + 2{x^3} + 6}}}} \le \sqrt 3 \]
 24. [Tây Ninh] Tìm các hàm số $f:\, \mathbb{N}\rightarrow \mathbb{N}$ thoả mãn \[f\left( {f\left( n \right)} \right) + 2f\left( n \right) = 3n + 2\quad\forall\,n\in\mathbb N.\]
 25. [Đà Nẵng] Với mỗi số thực $t$, gọi $g(t)$ là số các hàm số $f:\, \mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn \[f\left( {xy + f\left( y \right)} \right) = t + yf\left( x \right)\quad\forall\,x;\,y\in\mathbb R.\] Tìm hàm số $g(t)$.
 26. [Hà Tĩnh] Cho các số thực không âm $a,b,c$ thoả mãn $a^2+b^2+c^2\le 3$. Chứng minh rằng \[\left( {a + b + c} \right)\left( {a + b + c - abc} \right) \ge 2\left( {{a^2}b + {b^2}c + {c^2}a} \right)\]
 27. [Hà Tĩnh] Cho hai đa thức bậc ba \[P(x)=x^3+2x^2-7x-16,\quad Q(x)=x^3+3x^2+8x-4.\] a) Chứng minh rằng mỗi đa thức đều có một nghiệm dương duy nhất. b) Gọi các nghiệm dương của $P(x)$, $Q(x)$ lần lượt là $p$, $q$. Chứng minh rằng \[\sqrt{p}-\sqrt{q}=1.\]
 28. [Hoà Bình] Tìm các đa thức hệ số thực $P(x)$ thoả mãn \[xP\left( {x - 1} \right) = \left( {x - 3} \right)P\left( x \right),\,\forall x\in\mathbb R.\]
 29. [Hoà Bình] Tìm các đa thức hệ số thực $P(x)$ thoả mãn \[{P^2}\left( x \right) = 2P\left( {2{x^2} - 1} \right) + 3,\,\forall x\in\mathbb R.\]
 30. [Hoà Bình] Tìm các hàm số $f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn \[f\left( {{x^2}} \right) = f\left( {x + y} \right)f\left( {x - y} \right) + {y^2},\,\forall x,y\in\mathbb R.\]
 31. [Hoà Bình] Tìm các hàm số $f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn \[f\left( x \right) + f\left( y \right) + f\left( {xy} \right) = f\left( {x + y} \right) + f\left( x \right)f\left( y \right),\,\forall x,y\in\mathbb R.\]
 32. [Đắk Nông] Tìm các hàm số $f: \left(0;\,+\infty\right)\rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn \[\frac{{x + \sqrt {1 + {x^2}} }}{{1 + \sqrt {1 + {f^2}\left( x \right)} }} = {x^2}f\left( x \right),\,\forall\,x\in\mathbb R.\]
 33. [Đắk Nông] Trong tập hợp $[-1;\,1]$, lấy bất kì các giá trị $x,y,z$ thoả mãn có tổng bằng $0$ và tổng bình phương bằng $4$. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức \[P=x^{2018}+y^{2018}+z^{2018}.\]
 34. [Đắk Nông] Biết rằng $x,y,z$ là các số thực dương thoả mãn $x^2+y^2+z^2+xyz=4$. Chứng minh rằng \[x+y+z \geqslant \sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}.\] Dấu "=" xảy ra khi nào?.
 35. [Hà Nội] Cho hàm số $f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn \[f(\tan x)=\dfrac{1}{2}\sin 2x-\cos 2x,\, \forall x\in \left ( -\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2} \right ).\] Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức \[f\left(\sin^2x \right)f\left(\cos^2x\right);\quad (x\in \mathbb{R})\]
 36. [Hà Nội] Tìm tất cả các đa thức $P(x$) với hệ số thực sao cho \[P^2(x)^2=2P(x^2-3)+1,\,\forall x \in \mathbb{R}.\]
 37. [Thanh Hoá] Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn \[f\left( {{n^2}} \right) = f\left( {n + m} \right)f\left( {n - m} \right) + {m^2},\, \forall m,n \in \mathbb{R}.\]
 38. [Thanh Hoá] Tìm tất cả các đa thức $P(x)$ có các hệ số nguyên thoả mãn $P(2017)=1$, và $3^{n}-1$ chia hết cho $P(n)$ với mọi số nguyên dương $n$.
 39. [Thanh Hoá] Cho dãy số $a_{0},a_{1};\,a_{2},...$ thoả mãn \[a_{m+n}+a_{m-n}=\dfrac{1}{2}(a_{2m}+a_{2n}),\,\forall m,n \in \mathbb N, m\geqslant n.\] Hãy xác định $a_{2017}$ nếu $a_{1}=1$.
 40. [Huế] Tìm tất cả hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn \[f\left( {{x^3}} \right) + f\left( {{y^3}} \right) = (x + y)\left( {f\left( {{x^2}} \right) + f\left( {{y^2}} \right)} - f\left( {xy} \right)\right) ,\, \forall x,y \in \mathbb{R}\]
 41. [Huế] Cho $a_0>a_1>a_2>...>a_n$ là các số nguyên dương sao cho $$a_0-a_n<a_1+a_2+...+a_n.$$ Chứng minh tồn tại $i$ với $1 \le i \le n$ sao cho \[0 \le a_0-(a_1+a_2+...+a_i)<a_i.\]
 42. [Chuyên KHTN Hà Nội] Tìm tất cả các đa thức $P(x)$ hệ số nguyên không âm thoả mãn $P\left(\sqrt [3]{3}\right)=2017$ và $P(1)$ nhận giá trị nhỏ nhất có thể.
 43. [Chuyên KHTN Hà Nội] Cho $a,b,c$ là các số thực thỏa mãn $(a+b)(b+c)(c+a) \ne 0$. Chứng minh rằng \[\dfrac {(a^2-b^2)(a^2-c^2)}{(b+c)^2} + \dfrac {(b^2-c^2)(b^2-a^2)}{(c+a)^2} + \dfrac {(c^2-a^2)(c^2-b^2)}{(a+b)^2} \geqslant 0.\]
 44. [Chuyên KHTN Hà Nội] Tìm tất cả hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn \[f\left( {\left( {x - y} \right)f\left( x \right) - f\left( y \right)} \right) + \left( {x + 1} \right)f\left( {y - x} \right) + x = 0\quad\forall\,x;\,y\in\mathbb R.\]
 45. [Chuyên KHTN Hà Nội] Cho $a,b,c$ là các số thực dương. Chứng minh rằng \[\frac{{{a^3}}}{{{b^2} - bc + {c^2}}} + \frac{{{b^3}}}{{{c^2} - ca + {a^2}}} + \frac{{{c^3}}}{{{a^2} - ab + {b^2}}} + \frac{9}{{2(ab + bc + ca)}} \ge \frac{9}{2}.\]
 46. [Lâm Đồng] Giải hệ phương trình \[\begin{cases}x\sqrt {{y^2} + 3y + 4} + y\sqrt {{x^2} - x + 1} &= x + y\\ \left( {{x^2} - x} \right)\sqrt {x - y + 1} - y - 3 &= 2{x^2} - 3x \end{cases}\]
 47. [Lâm Đồng] Cho các số thực dương $x,y,z$ thoả mãn điều kiện $x^3+y^2+z=1+2\sqrt 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của \[P = \frac{1}{x} + \frac{1}{{{y^2}}} + \frac{1}{{{z^3}}}\] 
 48. [Lâm Đồng]Tìm các đa thức $P(x)$ hệ số thực thoả mãn \[P\left( x \right)P\left( {x + 1} \right) = P\left( {2{x^2} + 8x + 6} \right)\]

Hình Học

 1. [THPT Chuyên KHTN] Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp trong đường tròn $(O)$ với $M,N$ lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng $AB,AD.$ $H,K$ lần lượt là hình chiếu của $A$ lên $CB,CD.$ $P,Q$ theo thứ tự là trung điểm của $CH,CK.$ $S$ thuộc $AH$ và $T$ thuộc $AK$ sao cho $PS\perp PM$ và $QT\perp QN.$ $AP,AQ$ theo thứ tự cắt $(O)$ tại $E,F$ khác $A.$ Chứng minh rằng hai đường thẳng $SE$ và $TF$ cắt nhau trên đường tròn $(O).$
 2. [THPT Chuyên KHTN] Cho hai đường tròn $(O)$ và $(K)$ cắt nhau tại $A,B$ với $K$ thuộc $(O).$ Tiếp tuyến tại $A$ của $(O)$ cắt $(K)$ tại $P$ khác $A.$ $PB$ cắt $(O)$ tại $C$ khác $B.$ Một đường thẳng đi qua $P$ cắt $(O)$ tại $M,N.$ Trung trực $AM,AN$ lần lượt cắt $PA$ tại $Q$, $R$. Chứng minh rằng bốn điểm $R$, $Q$, $K$, $C$ cùng thuộc một đường tròn.
 3. [THPT Chuyên KHTN] Cho tam giác $ABC$ và điểm $M$ thuộc cạnh $BC.$ Các đường đối trung qua $M$ của tam giác $MAB$, $MAC$ cắt các đường tròn $(MAB),$ $(MAC)$ lần lượt tại $Q,$ $R$ khác $M.$ $P$ thuộc đường thẳng $BC$ sao cho $AP\perp AM.$ Gọi tiếp tuyến chung ngoài gần $A$ hơn của các đường tròn $(MAB)$, $(MAC)$ là $\ell$. Giả sử $\ell$ song song $BC$. Chứng minh rằng $\ell$ tiếp xúc với đường tròn $(PQR)$. (Đường tròn $(XYZ)$ chỉ đường tròn ngoại tiếp tam giác $XYZ$).
 4. [THPT Chuyên KHTN] Cho tam giác $ABC$ nội tiếp đường tròn $(O).$ $M$, $N$ thuộc $(O)$ sao cho $MN$ song song $BC$ và tia $AM$ nằm giữa tia $AB,AN.$ $P,Q$ lần lượt là hình chiếu của $M$, $N$ lên $BC.$ $E$, $F$ lần lượt thuộc $CA$, $AB$ sao cho $QE\parallel AB$ và $PF\parallel AC.$ Đường thẳng qua $E$ vuông góc $CA$ cắt $AN$ tại $L.$ Đường thẳng qua $F$ vuông góc $AB$ cắt $AM$ tại $K.$ Chứng minh rằng $OK=OL.$
 5. [THPT Chuyên SP] Cho tam giác $ABC,$ $(O)$ là đường tròn ngoại tiếp, $I$ là tâm đường tròn nội tiếp. $S$ là giao điểm của các tiếp tuyến với $(O)$ tại $B$ và $C.$ $E,$ $F$ theo thứ tự là hình chiếu của $I$ trên $AC,$ $AB.$ $M,$ $N$ là các giao điểm của $EF$ và $(O).$ $X,$ $Y$ theo thứ tự là giao điểm thứ hai của $MI,$ $NI$ và $(O).$ Chứng minh rằng $IS\perp XY.$
 6. [THPT Chuyên SP] Cho tam giác nhọn $ABC,$ $O$ là tâm đường tròn ngoại tiếp, $BE,$ $CF$ là các đường cao. $M,$ $N$ theo thứ tự là trung điểm của $BF,$ $CE.$ $S$ là giao điểm của đường thẳng qua $M$ song song với $BO$ và đường thẳng qua $N$ song song với $CO.$ $P,$ $Q$ theo thứ tự là giao điểm thứ hai của $AB,$ $AC$ và đường tròn tâm $S$ bán kính $SA.$ Chứng minh rằng a) $SB=SC.$ b) Trung điểm của $BE,$ $CF,$ $MN,$ $PQ$ thẳng hàng.
 7. [Hà Nội] Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A.$ $M$ là trung điểm $AB.$ $N$ thuộc cạnh $BC$ sao cho $BN=BA.$ Đường tròn đường kính $AB$ cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác $(ANC)$ tại $P$ khác $A.$ $E$ là giao điểm của $AP$ với đường thẳng qua $B$ vuông góc $MP.$ $F$ là giao điểm của $PN$ và đường thẳng qua $B$ song song $MP.$ Chứng minh rằng $PC$ chia đôi $EF.$ 

Số Học

 1. [Hà Nội] Cho $x,y,z$ là các số hữu tỉ sao cho $x+y^{2}+z^{2}$, $y+z^{2}+x^{2}$ và $z+x^{2}+y^{2}$ đều là các số nguyên. Chứng minh rằng $2x$ là số nguyên.
 2. [Hà Nội] Với mọi $n\in \left \{ 1;\,2;\,3 \right \}$, ta gọi số tự nhiên $k$ là một số tự nhiên kiểu $n$ nếu $k=0$ hoặc $k$ là một số hạng của dãy $1;\,n+2;\,(n+2)^{2};\,(n+2)^{3};\,...$ hoặc $k$ là tổng của một số số hạng của dãy trên. Chứng minh rằng bất kì số nguyên dương nào cũng biểu diễn được dưới dạng tổng của một số kiểu 1 với một số kiểu 2 và một số kiểu 3.
 3. [Bà Rịa Vũng Tàu] Có bao nhiêu hàm số $f:\mathbb N^*\longrightarrow\mathbb N^*$ thoả mãn $f(1)=1$ và \[f(n)f(n+2)=1+f^2(n+1),\,\forall n\in\mathbb N^*\]
 4. [Đắk Lắk] Tìm số nguyên dương $n$ sao cho $\left(n^2+11n-4\right)n!+33.13^n+4$ là một số chính phương.
 5. [Đắk Lắk] Cho $p$ là một số nguyên tố lẻ. Tìm số các tập con $X$ của $S=\{1;\,2;\,\ldots;\,2p\}$ biết $X$ có đúng $p$ phần tử và tổng các phần tử của $X$ là bội của $p$.
 6. [Đắk Lắk] Tìm tất cả các bộ số nguyên $(a;\,b;\,c;\,d)$ thoả \[{a^2} + 35 = {5^b}{6^c}{7^d}\]
 7. [Hoà Bình] Cho $a,b,c$ là 3 số nguyên thỏa mãn $$a+b+c=a^2(c-b)+b^2(a-c)+c^2(b-a).$$ Chứng minh rằng $a+b+c$ chia hết cho 27.
 8. [Hoà Bình] Tìm tất cả các cặp số nguyên dương $(a;\,b)$ sao cho $\left(a^2+b\right)\left(a+b^2\right)$ là một luỹ thừa của $2$.
 9. [Nghệ An] Số nguyên dương $m$ gọi là số hoàn hảo nếu tổng các ước nguyên dương của nó là $2m$. Tìm các số nguyên dương $n$ sao cho $1+n^n$ là số hoàn hảo.
 10. [Đồng Tháp] Có tồn tại hay không số nguyên dương $n$ sao cho $\dfrac{(n+1)(6n+1)}{2017}$ là số chính phương?
 11. [Đồng Tháp] Xét tập hợp $S=\{1;\,2;\,\ldots;\,2017\}$. Ta tô màu mỗi phần tử của $S$ bởi một trong năm màu là Xanh, Đỏ, Tím, Vàng và Nâu. Chứng minh rằng tồn tại ba phần tử phân biệt $a,b,c$ của $S$ có cùng màu và thoả mãn $a\mid b$ và $b\mid c$.
 12. [Đồng Nai] Cho hai đa thức sau \[\begin{align*}P(x)=&x^5+5x^4+5x^3+5x^2+1\\ Q(x)=&x^5+5x^4+3x^3-5x^2-1\end{align*}.\] Tìm số nguyên tố $p$ sao cho tồn tại số tự nhiên $a$ với $a<p$ thoả mãn $p$ là ước chung của $P(a)$ và $Q(a)$. Với $p$ tìm được, hãy tìm tất cả các số tự nhiên $a$ thoả mãn điều đó.
 13. [Đắc Nông] Tìm các số nguyên dương $a,b,c,d$ thoả mãn $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}$ và ${a^{2018}} + {b^{2018}} + {c^{2018}} + {d^{2018}} $ là số nguyên tố.
 14. [Đắc Nông] Tìm các số nguyên $a$, $b$ thoả mãn $2^na+b$ là số chính phương với mọi số nguyên dương $n$.
 15. [Hà Nam] Tìm các bộ số nguyên dương $(a;\,b;\,c;\,d)$ thoả mãn \[a^2+2^{b+1}=3^c\]
 16. [Chuyên KHTN Hà Nội] Cho dãy số $\left(a_n\right)$ xác định bởi công thức sau \[a_0=1,\,a_1=4,\quad a_{n+2}=2a_{n+1}+3a_n,\,\forall n \in\mathbb N.\] Chứng minh rằng trong dãy số trên không có số nào là bội của $2017$.
 17. [Chuyên KHTN Hà Nội] Cho $n$ là số nguyên dương. Giả sử phương trình $$\dfrac {1}{\sqrt [3]{x}} + \dfrac {5}{\sqrt [7]{y}} = \dfrac {1}{n}$$ có $m$ cặp nghiệm nguyên dương $(x;y)$ và $m-1$ là số chính phương. Chứng minh rằng $n$ là số chính phương.
 18. [Chuyên KHTN Hà Nội] Tìm tất cả các số nguyên dương $n$ thỏa mãn với mọi $k$ nguyên dương, tồn tại $m$ nguyên dương sao cho $n$ là ước của $m^4+m^3+m^2+k$.
 19. [Thanh Hoá] Tìm tất cả các đa thức hệ số nguyên $P(x)$ sao cho $P(n)$ là ước của $3^n-1$ với mọi số nguyên dương $n$ và $P(2017=1)$.
 20. [Thanh Hoá] Cho $a$ và $b$ là các số nguyên dương, thỏa mãn các điều kiện $$a|{{b}^{2}},\,\,\,\,{{b}^{3}}|{{a}^{4}},\,\,\,\, {{a}^{5}}|{{b}^{6}},\,\,\,\,{{b}^{7}}|{{a}^{8}},\, \,...$$ Chứng minh rằng $a=b$.
 21. [Hà Tĩnh] Tìm tất cả các cặp số nguyên $\,(a;b)$ sao cho với mọi số nguyên dương $n$, ta có $n$ chia hết cho $a^n+b^{n+1}$.
 22. [Lào Cai] Tìm ước nguyên tố nhỏ nhất của $12^{2^{15}}+1$.
 23. [Quảng Ninh] Tìm tất cả các số nguyên tố $p$ sao cho $\dfrac{3^{p-1}-1}{p}$ là một số chính phương.

Tổ Hợp

 1. [Phú Thọ] Cho một bảng vuông cỡ $2n\times 2n$ (với $n$ là số nguyên dương). Ta gọi một đường đi chéo là một ô vuông hoặc một tập hợp các ô vuông phân biệt ${{C}_{1}},\ {{C}_{2}},...,\ {{C}_{k}}$ (với $k$ là số nguyên dương) sao cho hai ô ${{C}_{i}},\ {{C}_{i+1}}$ có đúng một đỉnh chung $(i=\overline{1;k-1}).$ Hai đường đi chéo được gọi là rời nhau nếu chúng không có ô vuông chung. Hỏi bảng vuông đã cho có thể phân hoạch thành ít nhất bao nhiêu đường đi chéo rời nhau?
 2. [Phú Thọ] Với các tập hợp $X,Y,$ ta định nghĩa phép toán $\Delta $ như sau $$X\Delta Y=(X\backslash Y)\cup (Y\backslash X).$$ Với $A$, $B$, $C$ là ba tập hợp bất kì, chứng minh $A\Delta A=\varnothing$, $A\Delta \varnothing =A$, $A\Delta B=B\Delta A$, $(A\Delta B)\Delta C=A\Delta (B\Delta C).$  (Khi đó thay vì viết $(A\Delta B)\Delta C$ ta có thể viết $A\Delta B\Delta C$). b) Cho $S=\left\{ 1,2,3,\ldots ,n \right\}.$ Chứng minh rằng trong $n+1$ tập con khác rỗng bất kì của $S,$ ta luôn có thể chọn ra một số tập hợp ${{X}_{1}},{{X}_{2}},\ldots ,{{X}_{k}}\,\,\,(2\le k\le n+1)$ sao cho $${{X}_{1}}\Delta {{X}_{2}}\Delta \cdots \Delta {{X}_{k}}=\varnothing .$$
 3. [Phú Thọ] Cho $a$ là số nguyên dương, không là số chính phương. Kí hiệu $A$ là tập tất cả các số nguyên dương $k$ thỏa mãn $k=\dfrac{{{x}^{2}}-a}{{{x}^{2}}-{{y}^{2}}}$ với $x$, $y$ là các số nguyên và $x>\sqrt{a}.$ Kí hiệu $B$ là tập tất cả các số nguyên dương $k$ thỏa mãn phương trình với $x$, $y$ là các số nguyên thỏa mãn $0\le x<\sqrt{a}.$ Chứng minh $A=B.$ 
 4. [Hà Nội] Với mọi $n\in \left \{ 1;\,2;\,3 \right \}$, ta gọi số tự nhiên $k$ là một số tự nhiên kiểu $n$ nếu $k=0$ hoặc $k$ là một số hạng của dãy $$1;\,n+2;\,(n+2)^{2};\,(n+2)^{3};\,...$$ hoặc $k$ là tổng của một số số hạng của dãy trên. Chứng minh rằng bất kì số nguyên dương nào cũng biểu diễn được dưới dạng tổng của một số kiểu 1 với một số kiểu 2 và một số kiểu 3.
 5. [Tiền Giang] Trên mặt phẳng cho $n$ đường thẳng ($n\in\mathbb Z^+$), trong đó không có hai đường nào song song và ba đường nào đồng quy. Hãy tính số miền con rời nhau của mặt phẳng do các đường đó chia ra.
 6. [Tiền Giang] Một cửa hàng kem có 4 loại kem; kem dâu, sôcôla, vani và kem sữa. Một đoàn khách có 289 người vào cửa hàng, mỗi người gọi một ly kem. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách gọi kem? (Hai cách gọi kem gọi là khác nhau nếu ít nhất một loại kem có số lượng khác nhau).
 7. [Tiền Giang] Cho 2017 điểm trên mặt phẳng sao cho nếu vẽ một đường tròn bán kính đơn vị có tâm là một điểm tuỳ ý trong 2017 điểm đã cho thì hình tròn này sẽ chứa nhiều hơn một nửa các điểm còn lại. Hỏi hình tròn có bán kính nhỏ nhất là bao nhiêu có thể chứa tất cả các điểm đã cho (hình tròn này không nhất thiết phải có tâm là một trong 2017 điểm kể trên)?
 8. [PTNK] Cho số tự nhiên $n;\,n\ge 2$ và $X=\{1;\,2;\,\ldots;\,n\}$ với mỗi song ánh $f:\,X\longrightarrow X$ gọi $${A_f} = \left\{ {\left( {i;j} \right): i < j;\;f\left( i \right) > f\left( j \right)} \right\}.$$ a) Có bao nhiêu song ánh $f$ thoả $\left| A_f \right|=1$?. b) Giả sử $f$ là một song ánh thoả $\left| A_f \right|=k>0$. Chứng minh rằng tồn tại song ánh $g$ sao cho $\left| A_g \right|=k-1$ và \[\sum\limits_{k = 1}^n {\left| {f\left( k \right) - k} \right|} \ge \sum\limits_{k = 1}^n {\left| {g\left( k \right) - k} \right|} .\]
 9. [PTNK] Với số tự nhiên $n$, ta ký hiệu $a_n=\left| T\left( {n + 1;{\mkern 1mu} n + 3;{\mkern 1mu} n + 4} \right) \right|$ và \[T\left( {n + 1;{\mkern 1mu} n + 3;{\mkern 1mu} n + 4} \right) = \left\{ {\left( {a,b,c} \right): 1 \le a \le n + 1;{\mkern 1mu} a + 1 \le b \le n + 3;\;b + 1 \le c \le n + 4} \right\}.\] a) Tính $a_4$. b) Tìm các số tự nhiên $n$ thoả $3\mid a_n$.
 10. [PTNK] An và Bình luân phiên đánh dấu các ô vuông của hình vuôn kích cỡ $101\times 101$ ô, với An là người bắt đầu. Một ô sẽ không được đánh dấu nếu trên cùng hàng với nó hoặc cùng cột với nó đã có ít nhất 2 ô bị đánh dấu. Ai không đánh dấu được tiếp là người thua. Hãy xác định người có chiến thuật thắng.
 11. [Đắk Lắk] Cho $p$ là một số nguyên tố lẻ. Tìm số các tập con $X$ của $S=\{1;\,2;\,\ldots;\,2p\}$ biết $X$ có đúng $p$ phần tử và tổng các phần tử của $X$ là bội của $p$.
 12. [Hoà Bình] Cho tập $M$ gồm 2017 số dương $a_1;\,a_2;\,...;\,a_{2017}$ . Xét tất cả các tập con $T_i$ khác rỗng của $M$. Gọi $s_i$ là tổng các số thuộc tập $T_i$ nói trên . Chứng minh rằng có thể chia tập hợp tất cả các số $s_i$ được thành lập như vậy thành 2017 tập hợp con khác rỗng không giao nhau sao cho tỷ số của 2 số bất kì thuộc còng một tập hợp con vừa được thân chia không quá $2$.
 13. [Hoà Bình] Xếp 10 học sinh quanh một bàn tròn. Ngân hàng đề thi có tất cả 5 loại đề thi khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách phát đề cho học sinh, sao cho không có hai học sinh nào ngồi cạnh nhau có cùng đề thi?
 14. [Lào Cai] Trong mặt phẳng, cho đa giác lồi có 17 đỉnh ${{A}_{1}}{{A}_{2}}{{A}_{3}}...{{A}_{17}},$ với mỗi cặp đỉnh ${{A}_{i}},{{A}_{j}}$ $\left( 1\le i<j\le 17 \right)$ bất kỳ trong số các đỉnh của đa giác, ta sẽ vẽ đúng một trong hai vectơ $\overrightarrow{{{A}_{i}}{{A}_{j}}}$ hoặc $\overrightarrow{{{A}_{j}}{{A}_{i}}}$. Sau khi thực hiện với mọi cặp đỉnh, gọi n là số tam giác có tổng các vectơ đặt trên 3 cạnh bằng $\overrightarrow{0}$. Chứng minh rằng $n\leq 204$.
 15. [Quảng Bình] Cho tập hợp\[S\,=\,\left\{ {{a}_{i}}\in \,{{\mathbb{N}}^{*}},\,i\,=\,1,...,2017;\,{{a}_{i} }\,\ne {{a}_{j}}\;\text{khi}\;i\,\ne \,j\, \right\}\] Biết rằng không thể chọn được từ S một tập con 13 số phân biệt sắp xếp theo thứ tự tăng dần mà số đứng sau chia hết cho số đứng trước nó. Chứng minh rằng có thể chọn được tập con A của S gồm 169 số phân biệt để trong A không có số nào chia hết cho một trong các số còn lại của A.
 16. [Quảng Bình] Cho một bảng hình chữ nhật kích thước $2017 \times 2019$ gồm $2017 \times 2019$ ô vuông. Biết rằng tồn tại cách tô màu tất cả các ô vuông của bảng bởi một trong hai màu trắng hoặc đen sao cho bất kì hình chữ nhật kích thước $2 \times 3$ của bảng đều có đúng hai ô đen. a) Tính số ô đen. b) Hãy chỉ ra một cách tô màu thỏa mãn điều kiện của bài toán.
 17. [Ninh Bình] Gọi $S$ là tập con của tập $\left\{ 1;\,2;\,3;\,4;\,5;\,6;\,7;\,8;\,9 \right\}$ sao cho tổng của hai phần tử khác nhau bất kì trong $S$ luôn khác nhau. Ví dụ, tập $\left\{ 1;\,2;\,3;\,5 \right\}$ thỏa mãn tính chất này, nhưng tập $\left\{ 1;\,2;\,3;\,4;\,5 \right\}$ thì không, do các cặp $\left( 1;\,4 \right)$ và $\left( 2;\,3 \right)$ cùng có tổng bằng 5. Hỏi $S$ có thể chứa nhiều nhất bao nhiêu phần tử?
 18. [Ninh Bình] Cho bàn cờ $9\times 9$ như hình vẽ ở dưới. Có bao nhiêu cách xếp 8 quân xe vào bàn cờ sao cho cả 8 quân xe đều nằm trên các ô cùng màu và không có hai quân xe nào nằm cùng hàng hoặc cùng cột.
 19. [Bắc Giang] Cho bảng hình vuông gồm $m\times m$ ô vuông đơn vị. Trong mỗi ô vuông đơn vị chứa một số nguyên không âm. Giả sử nếu một hàng và một cột bất kì có giao là một ô vuông chứa số 0 thì tổng các số trên hàng đó cộng với tổng các số trên cột đó không bé hơn $m$. Chứng minh rằng tổng các số trên bảng ô vuông đó không nhỏ hơn $\dfrac{{{m}^{2}}}{2}$.
 20. [Quảng Ninh] Trong một cuộc thi Toán gồm có 2 phần thi (phần thi đầu và phần thi sau) và có tất cả 28 câu hỏi ở cả 2 phần thi. Mỗi người giải chính xác 7 câu hỏi. Mỗi cặp câu hỏi được giải chỉ bởi 2 người chơi. a) Tìm số người chơi trong cuộc thi. b) Chứng minh rằng tồn tại một người chơi không giải được câu nào hoặc ít nhất 4 câu hỏi ở phần thi đầu.
 21. [Đồng Tháp] Xét tập hợp $S=\{1;\,2;\,\ldots;\,2017\}$. Ta tô màu mỗi phần tử của $S$ bởi một trong năm màu là Xanh, Đỏ, Tím, Vàng và Nâu. Chứng minh rằng tồn tại ba phần tử phân biệt $a;\,b;\,c$ của $S$ có cùng màu và thoả mãn $a\mid b$ và $b\mid c$. 
 22. [Bà Rịa Vũng Tàu] Tính số các hoán vị $\left( f(1);\,f(2);\,\ldots;\,f(2018)\}\right)$ của $(1;\,2;\,\ldots;\,2018)$ sao cho $\sum\limits_{k = 1}^{2018} {kf\left( k \right)} $ là một số nguyên lẻ.
 23. [Bà Rịa Vũng Tàu] Trong cuộc thi vấn đáp gồm có $m$ thí sinh và $n$ giám khảo, trong đó $m>1$ và $n>3$ đồng thời $3\nmid n$. Mỗi giám khảo sẽ đánh giá từng thí sinh theo ba loại $A$, $B$, $C$. Biết rằng tồn tại số nguyên dương $k$ sao cho hai giám khảo bất kỳ có đánh giá giống nhau ứng với $k$ thí sinh. Chứng minh rằng \[k \ge \frac{{m\left( {n - 2} \right)}}{{3n}}.\]
 24. [Hà Nam] Trong mặt phẳng toạ độ, một điểm gọi là điểm nguyên nếu nó có toạ độ là các số nguyên, một đa giác gọi là đa giác nguyên nếu các đỉnh của nó đều là điểm nguyên. Chứng minh rằng, nếu $P$ là một đa giác nguyên nội tiếp một đường tròn có tâm là điểm nguyên thì sẽ tồn tại một đa giác nguyên đồng dạng với $P$ và có diện tích nhỏ hơn diện tích của $P$.
 25. [Chuyên KHTN Hà Nội] Cho 2017 số 0 nằm trên hàng ngang. Mỗi lần ta lấy 10 số liên tiếp và tăng những số đó lên 1 đơn vị. Hỏi sau một số hữu hạn bước, trên hàng ngang có nhiều nhất bao nhiêu số bằng nhau? 
 26. [Chuyên KHTN Hà Nội] Cho $n \geq 2$ là số nguyên dương. Ta xét đa giác đều $2n$ đỉnh. Ta điền các số $0;\, 1$ vào các đỉnh thỏa mãn số số $0$ bằng số số $1$. Ta gọi tập $2k$ đỉnh là cân nếu trong $2k$ đỉnh đó, số số $0$ bằng số số $1$, với $k$ nguyên dương. a) Chứng minh rằng với mỗi $1 \leq k \leq n$, luôn luôn tồn tại một tập cân có độ dài $2k$. b) Chứng minh rằng nếu $k \leq \sqrt {2n+2} - 2$, luôn luôn tồn tại hai tập cân $2k$ không có đỉnh chung.
 27. [Thanh Hoá] Cho bảng ô vuông gồm $13\times 13$ ô vuông. Người ta tô màu đỏ $S$ ô vuông của bảng sao cho không có $4$ ô đỏ nào nằm ở $4$ góc của một hình chữ nhật. Hỏi giá trị lớn nhất của $S$ có thể là bao nhiêu? 
 28. [Thanh Hoá] Chứng minh rằng $$\sum\limits_{k = 0}^n {2^kC_{n}^{k}C_{n-k}^{\lfloor\frac{n-k}{2} \rfloor}} =C_{2n+1}^{n}$$
 29. [Hà Tĩnh] Cho số nguyên $n$ thỏa mãn $n > 2$. Chứng minh rằng tồn tại hai tập $A,\,B\subset \mathbb{N}^*$ thoả mãn đồng thời các điều kiện $\left| A \right| = \left| B \right| = n$, $A \cap B = \emptyset$, $\sum\limits_{a \in A} a = \sum\limits_{b \in B} b$ và $\sum\limits_{a \in A} a^2 = \sum\limits_{b \in B} b^2$.
 30. [Hà Tĩnh] Một lớp chuyên Toán có 35 học sinh, thầy giáo chủ nhiệm muốn tổ chức một chương trình trải nghiệm gồm 4 chuyến đi, thoả mãn đồng thời các yêu cầu sau: Mỗi học sinh trong lớp phải tham gia ít nhất một chuyến đi; Với mỗi $k\in\{2;\,3;\,4\}$, thì chuyến đi thứ $k$ phải có ít nhất một học sinh đã tham gia chuyến đi thứ $k-1$ cùng đi. Tính số cách thầy giáo chủ nhiệm thực hiện chương trình trải nghiệm đó. 
 31. [Huế] Một dãy $(a_1,\,a_2,\,..,\,a_k)$ các ô phân biệt của bàn cờ $n\times n$ được gọi là chu trình nếu $k \ge 4$ và các ô $a_i,\,a_{i+1}$ có cùng cạnh với mọi $i=1,\,2,..,\,k$ ở đây $a_{k+1}=a_1$. Tập hợp $X$ gồm các ô của bàn cờ được gọi là đẹp nếu mỗi chu trình đều chứa ít nhất một ô của $X$. Xác định tất cả các số thực $C$ sao cho với mỗi số nguyên $n\ge 2$ ,trên bàn cờ $n\times n$ có một tập con đẹp chứa không quá $Cn^2$ ô vuông vuông
 32. [Đồng Nai] Cho $P=\left\{ {{P}_{1}},{{P}_{2}},...,{{P}_{2017}} \right\}$ là tập hợp gồm 2017 điểm phân biệt nằm trong hình tròn tâm ${{P}_{1}}$ bán kính bằng 1. Với mỗi $k=1,2,...,2017$ đặt ${{x}_{k}}$ là khoảng cách nhỏ nhất từ ${{P}_{k}}$ đến một điểm của P (khác ${{P}_{k}}$). Chứng minh rằng $$x_{1}^{2}+x_{2}^{2}+...+x_{2017}^{2}\le 9$$
 33. [Tây Ninh] Tìm số các số tự nhiên, chia hết cho 3, mỗi số gồm 2017 chữ số lấy từ tập $$\{1;\,2;\,3;\,4;\,5;\,6;\,7;\,8;\,9\}.$$

$hide=mobile$type=ticker$c=36$cols=2$l=0$sr=random$b=0

Name

Abel,5,Albania,2,AMM,2,Amsterdam,4,An Giang,45,Andrew Wiles,1,Anh,2,APMO,21,Austria (Áo),1,Ba Lan,1,Bà Rịa Vũng Tàu,77,Bắc Bộ,2,Bắc Giang,62,Bắc Kạn,4,Bạc Liêu,18,Bắc Ninh,53,Bắc Trung Bộ,3,Bài Toán Hay,5,Balkan,41,Baltic Way,32,BAMO,1,Bất Đẳng Thức,69,Bến Tre,72,Benelux,16,Bình Định,65,Bình Dương,38,Bình Phước,52,Bình Thuận,42,Birch,1,BMO,41,Booklet,12,Bosnia Herzegovina,3,BoxMath,3,Brazil,2,British,16,Bùi Đắc Hiên,1,Bùi Thị Thiện Mỹ,1,Bùi Văn Tuyên,1,Bùi Xuân Diệu,1,Bulgaria,6,Buôn Ma Thuột,2,BxMO,15,Cà Mau,22,Cần Thơ,27,Canada,40,Cao Bằng,12,Cao Quang Minh,1,Câu Chuyện Toán Học,43,Caucasus,3,CGMO,11,China - Trung Quốc,25,Chọn Đội Tuyển,515,Chu Tuấn Anh,1,Chuyên Đề,125,Chuyên SPHCM,7,Chuyên SPHN,30,Chuyên Trần Hưng Đạo,3,Collection,8,College Mathematic,1,Concours,1,Cono Sur,1,Contest,675,Correspondence,1,Cosmin Poahata,1,Crux,2,Czech-Polish-Slovak,28,Đà Nẵng,50,Đa Thức,2,Đại Số,20,Đắk Lắk,76,Đắk Nông,15,Danube,7,Đào Thái Hiệp,1,ĐBSCL,2,Đề Thi,1,Đề Thi HSG,2249,Đề Thi JMO,1,DHBB,30,Điện Biên,15,Định Lý,1,Định Lý Beaty,1,Đỗ Hữu Đức Thịnh,1,Do Thái,3,Doãn Quang Tiến,5,Đoàn Quỳnh,1,Đoàn Văn Trung,1,Đồng Nai,64,Đồng Tháp,63,Du Hiền Vinh,1,Đức,1,Dương Quỳnh Châu,1,Dương Tú,1,Duyên Hải Bắc Bộ,30,E-Book,31,EGMO,30,ELMO,19,EMC,11,Epsilon,1,Estonian,5,Euler,1,Evan Chen,1,Fermat,3,Finland,4,Forum Of Geometry,2,Furstenberg,1,G. Polya,3,Gặp Gỡ Toán Học,30,Gauss,1,GDTX,3,Geometry,14,GGTH,30,Gia Lai,40,Gia Viễn,2,Giải Tích Hàm,1,Giới hạn,2,Goldbach,1,Hà Giang,5,Hà Lan,1,Hà Nam,45,Hà Nội,255,Hà Tĩnh,91,Hà Trung Kiên,1,Hải Dương,70,Hải Phòng,57,Hậu Giang,14,Hélènne Esnault,1,Hilbert,2,Hình Học,33,HKUST,7,Hòa Bình,33,Hoài Nhơn,1,Hoàng Bá Minh,1,Hoàng Minh Quân,1,Hodge,1,Hojoo Lee,2,HOMC,5,HongKong,8,HSG 10,126,HSG 10 2010-2011,4,HSG 10 2011-2012,7,HSG 10 2012-2013,8,HSG 10 2013-2014,7,HSG 10 2014-2015,6,HSG 10 2015-2016,2,HSG 10 2016-2017,8,HSG 10 2017-2018,4,HSG 10 2018-2019,4,HSG 10 2019-2020,7,HSG 10 2020-2021,3,HSG 10 2021-2022,4,HSG 10 2022-2023,11,HSG 10 2023-2024,1,HSG 10 Bà Rịa Vũng Tàu,2,HSG 10 Bắc Giang,1,HSG 10 Bạc Liêu,2,HSG 10 Bình Định,1,HSG 10 Bình Dương,1,HSG 10 Bình Thuận,4,HSG 10 Chuyên SPHN,5,HSG 10 Đắk Lắk,2,HSG 10 Đồng Nai,4,HSG 10 Gia Lai,2,HSG 10 Hà Nam,4,HSG 10 Hà Tĩnh,15,HSG 10 Hải Dương,10,HSG 10 KHTN,9,HSG 10 Nghệ An,1,HSG 10 Ninh Thuận,1,HSG 10 Phú Yên,2,HSG 10 PTNK,10,HSG 10 Quảng Nam,1,HSG 10 Quảng Trị,2,HSG 10 Thái Nguyên,9,HSG 10 Vĩnh Phúc,14,HSG 1015-2016,3,HSG 11,135,HSG 11 2009-2010,1,HSG 11 2010-2011,6,HSG 11 2011-2012,10,HSG 11 2012-2013,9,HSG 11 2013-2014,7,HSG 11 2014-2015,10,HSG 11 2015-2016,6,HSG 11 2016-2017,8,HSG 11 2017-2018,7,HSG 11 2018-2019,8,HSG 11 2019-2020,5,HSG 11 2020-2021,8,HSG 11 2021-2022,4,HSG 11 2022-2023,7,HSG 11 2023-2024,1,HSG 11 An Giang,2,HSG 11 Bà Rịa Vũng Tàu,1,HSG 11 Bắc Giang,4,HSG 11 Bạc Liêu,3,HSG 11 Bắc Ninh,2,HSG 11 Bình Định,12,HSG 11 Bình Dương,3,HSG 11 Bình Thuận,1,HSG 11 Cà Mau,1,HSG 11 Đà Nẵng,9,HSG 11 Đồng Nai,1,HSG 11 Hà Nam,2,HSG 11 Hà Tĩnh,12,HSG 11 Hải Phòng,1,HSG 11 Kiên Giang,4,HSG 11 Lạng Sơn,11,HSG 11 Nghệ An,6,HSG 11 Ninh Bình,2,HSG 11 Quảng Bình,12,HSG 11 Quảng Nam,1,HSG 11 Quảng Ngãi,9,HSG 11 Quảng Trị,3,HSG 11 Sóc Trăng,1,HSG 11 Thái Nguyên,8,HSG 11 Thanh Hóa,3,HSG 11 Trà Vinh,1,HSG 11 Tuyên Quang,1,HSG 11 Vĩnh Long,3,HSG 11 Vĩnh Phúc,11,HSG 12,668,HSG 12 2009-2010,2,HSG 12 2010-2011,39,HSG 12 2011-2012,44,HSG 12 2012-2013,58,HSG 12 2013-2014,53,HSG 12 2014-2015,44,HSG 12 2015-2016,37,HSG 12 2016-2017,46,HSG 12 2017-2018,55,HSG 12 2018-2019,43,HSG 12 2019-2020,43,HSG 12 2020-2021,52,HSG 12 2021-2022,35,HSG 12 2022-2023,42,HSG 12 2023-2024,23,HSG 12 2023-2041,1,HSG 12 An Giang,8,HSG 12 Bà Rịa Vũng Tàu,13,HSG 12 Bắc Giang,18,HSG 12 Bạc Liêu,3,HSG 12 Bắc Ninh,13,HSG 12 Bến Tre,19,HSG 12 Bình Định,17,HSG 12 Bình Dương,8,HSG 12 Bình Phước,9,HSG 12 Bình Thuận,8,HSG 12 Cà Mau,7,HSG 12 Cần Thơ,7,HSG 12 Cao Bằng,5,HSG 12 Chuyên SPHN,11,HSG 12 Đà Nẵng,3,HSG 12 Đắk Lắk,21,HSG 12 Đắk Nông,1,HSG 12 Điện Biên,3,HSG 12 Đồng Nai,20,HSG 12 Đồng Tháp,18,HSG 12 Gia Lai,14,HSG 12 Hà Nam,5,HSG 12 Hà Nội,17,HSG 12 Hà Tĩnh,16,HSG 12 Hải Dương,16,HSG 12 Hải Phòng,20,HSG 12 Hậu Giang,4,HSG 12 Hòa Bình,10,HSG 12 Hưng Yên,10,HSG 12 Khánh Hòa,4,HSG 12 KHTN,26,HSG 12 Kiên Giang,12,HSG 12 Kon Tum,3,HSG 12 Lai Châu,4,HSG 12 Lâm Đồng,11,HSG 12 Lạng Sơn,8,HSG 12 Lào Cai,17,HSG 12 Long An,18,HSG 12 Nam Định,7,HSG 12 Nghệ An,13,HSG 12 Ninh Bình,12,HSG 12 Ninh Thuận,7,HSG 12 Phú Thọ,18,HSG 12 Phú Yên,13,HSG 12 Quảng Bình,14,HSG 12 Quảng Nam,11,HSG 12 Quảng Ngãi,6,HSG 12 Quảng Ninh,20,HSG 12 Quảng Trị,10,HSG 12 Sóc Trăng,4,HSG 12 Sơn La,5,HSG 12 Tây Ninh,6,HSG 12 Thái Bình,11,HSG 12 Thái Nguyên,13,HSG 12 Thanh Hóa,17,HSG 12 Thừa Thiên Huế,19,HSG 12 Tiền Giang,3,HSG 12 TPHCM,13,HSG 12 Tuyên Quang,3,HSG 12 Vĩnh Long,7,HSG 12 Vĩnh Phúc,20,HSG 12 Yên Bái,6,HSG 9,573,HSG 9 2009-2010,1,HSG 9 2010-2011,21,HSG 9 2011-2012,42,HSG 9 2012-2013,41,HSG 9 2013-2014,35,HSG 9 2014-2015,41,HSG 9 2015-2016,38,HSG 9 2016-2017,42,HSG 9 2017-2018,45,HSG 9 2018-2019,41,HSG 9 2019-2020,18,HSG 9 2020-2021,50,HSG 9 2021-2022,53,HSG 9 2022-2023,55,HSG 9 2023-2024,15,HSG 9 An Giang,9,HSG 9 Bà Rịa Vũng Tàu,8,HSG 9 Bắc Giang,14,HSG 9 Bắc Kạn,1,HSG 9 Bạc Liêu,1,HSG 9 Bắc Ninh,12,HSG 9 Bến Tre,9,HSG 9 Bình Định,11,HSG 9 Bình Dương,7,HSG 9 Bình Phước,13,HSG 9 Bình Thuận,5,HSG 9 Cà Mau,2,HSG 9 Cần Thơ,4,HSG 9 Cao Bằng,2,HSG 9 Đà Nẵng,11,HSG 9 Đắk Lắk,12,HSG 9 Đắk Nông,3,HSG 9 Điện Biên,5,HSG 9 Đồng Nai,8,HSG 9 Đồng Tháp,10,HSG 9 Gia Lai,9,HSG 9 Hà Giang,4,HSG 9 Hà Nam,10,HSG 9 Hà Nội,15,HSG 9 Hà Tĩnh,13,HSG 9 Hải Dương,16,HSG 9 Hải Phòng,8,HSG 9 Hậu Giang,6,HSG 9 Hòa Bình,4,HSG 9 Hưng Yên,11,HSG 9 Khánh Hòa,6,HSG 9 Kiên Giang,16,HSG 9 Kon Tum,9,HSG 9 Lai Châu,2,HSG 9 Lâm Đồng,14,HSG 9 Lạng Sơn,10,HSG 9 Lào Cai,4,HSG 9 Long An,10,HSG 9 Nam Định,9,HSG 9 Nghệ An,21,HSG 9 Ninh Bình,14,HSG 9 Ninh Thuận,4,HSG 9 Phú Thọ,13,HSG 9 Phú Yên,9,HSG 9 Quảng Bình,14,HSG 9 Quảng Nam,12,HSG 9 Quảng Ngãi,13,HSG 9 Quảng Ninh,17,HSG 9 Quảng Trị,10,HSG 9 Sóc Trăng,9,HSG 9 Sơn La,5,HSG 9 Tây Ninh,16,HSG 9 Thái Bình,11,HSG 9 Thái Nguyên,5,HSG 9 Thanh Hóa,12,HSG 9 Thừa Thiên Huế,9,HSG 9 Tiền Giang,7,HSG 9 TPHCM,11,HSG 9 Trà Vinh,2,HSG 9 Tuyên Quang,6,HSG 9 Vĩnh Long,12,HSG 9 Vĩnh Phúc,12,HSG 9 Yên Bái,5,HSG Cấp Trường,80,HSG Quốc Gia,113,HSG Quốc Tế,16,Hứa Lâm Phong,1,Hứa Thuần Phỏng,1,Hùng Vương,2,Hưng Yên,43,Huỳnh Kim Linh,1,Hy Lạp,1,IMC,26,IMO,58,IMT,2,IMU,2,India - Ấn Độ,47,Inequality,13,InMC,1,International,349,Iran,13,Jakob,1,JBMO,41,Jewish,1,Journal,30,Junior,38,K2pi,1,Kazakhstan,1,Khánh Hòa,30,KHTN,64,Kiên Giang,74,Kon Tum,24,Korea - Hàn Quốc,5,Kvant,2,Kỷ Yếu,46,Lai Châu,12,Lâm Đồng,47,Lăng Hồng Nguyệt Anh,1,Lạng Sơn,37,Langlands,1,Lào Cai,35,Lê Hải Châu,1,Lê Hải Khôi,1,Lê Hoành Phò,4,Lê Hồng Phong,5,Lê Khánh Sỹ,3,Lê Minh Cường,1,Lê Phúc Lữ,1,Lê Phương,1,Lê Viết Hải,1,Lê Việt Hưng,2,Leibniz,1,Long An,52,Lớp 10 Chuyên,709,Lớp 10 Không Chuyên,355,Lớp 11,1,Lục Ngạn,1,Lượng giác,1,Lưu Giang Nam,2,Lưu Lý Tưởng,1,Macedonian,1,Malaysia,1,Margulis,2,Mark Levi,1,Mathematical Excalibur,1,Mathematical Reflections,1,Mathematics Magazine,1,Mathematics Today,1,Mathley,1,MathLinks,1,MathProblems Journal,1,Mathscope,8,MathsVN,5,MathVN,1,MEMO,13,Menelaus,1,Metropolises,4,Mexico,1,MIC,1,Michael Atiyah,1,Michael Guillen,1,Mochizuki,1,Moldova,1,Moscow,1,MYM,25,MYTS,4,Nam Định,45,Nam Phi,1,National,276,Nesbitt,1,Newton,4,Nghệ An,73,Ngô Bảo Châu,2,Ngô Việt Hải,1,Ngọc Huyền,2,Nguyễn Anh Tuyến,1,Nguyễn Bá Đang,1,Nguyễn Đình Thi,1,Nguyễn Đức Tấn,1,Nguyễn Đức Thắng,1,Nguyễn Duy Khương,1,Nguyễn Duy Tùng,1,Nguyễn Hữu Điển,3,Nguyễn Minh Hà,1,Nguyễn Minh Tuấn,9,Nguyễn Nhất Huy,1,Nguyễn Phan Tài Vương,1,Nguyễn Phú Khánh,1,Nguyễn Phúc Tăng,2,Nguyễn Quản Bá Hồng,1,Nguyễn Quang Sơn,1,Nguyễn Song Thiên Long,1,Nguyễn Tài Chung,5,Nguyễn Tăng Vũ,1,Nguyễn Tất Thu,1,Nguyễn Thúc Vũ Hoàng,1,Nguyễn Trung Tuấn,8,Nguyễn Tuấn Anh,2,Nguyễn Văn Huyện,3,Nguyễn Văn Mậu,25,Nguyễn Văn Nho,1,Nguyễn Văn Quý,2,Nguyễn Văn Thông,1,Nguyễn Việt Anh,1,Nguyễn Vũ Lương,2,Nhật Bản,4,Nhóm $\LaTeX$,4,Nhóm Toán,1,Ninh Bình,61,Ninh Thuận,26,Nội Suy Lagrange,2,Nội Suy Newton,1,Nordic,21,Olympiad Corner,1,Olympiad Preliminary,2,Olympic 10,134,Olympic 10/3,6,Olympic 10/3 Đắk Lắk,6,Olympic 11,122,Olympic 12,52,Olympic 23/3,2,Olympic 24/3,10,Olympic 24/3 Quảng Nam,10,Olympic 27/4,24,Olympic 30/4,61,Olympic KHTN,8,Olympic Sinh Viên,78,Olympic Tháng 4,12,Olympic Toán,344,Olympic Toán Sơ Cấp,3,Ôn Thi 10,2,PAMO,1,Phạm Đình Đồng,1,Phạm Đức Tài,1,Phạm Huy Hoàng,1,Pham Kim Hung,3,Phạm Quốc Sang,2,Phan Huy Khải,1,Phan Quang Đạt,1,Phan Thành Nam,1,Pháp,2,Philippines,8,Phú Thọ,32,Phú Yên,42,Phùng Hồ Hải,1,Phương Trình Hàm,11,Phương Trình Pythagoras,1,Pi,1,Polish,32,Problems,1,PT-HPT,14,PTNK,64,Putnam,27,Quảng Bình,64,Quảng Nam,57,Quảng Ngãi,49,Quảng Ninh,60,Quảng Trị,42,Quỹ Tích,1,Riemann,1,RMM,14,RMO,24,Romania,38,Romanian Mathematical,1,Russia,1,Sách Thường Thức Toán,7,Sách Toán,70,Sách Toán Cao Học,1,Sách Toán THCS,7,Saudi Arabia - Ả Rập Xê Út,9,Scholze,1,Serbia,17,Sharygin,28,Shortlists,56,Simon Singh,1,Singapore,1,Số Học - Tổ Hợp,28,Sóc Trăng,36,Sơn La,22,Spain,8,Star Education,1,Stars of Mathematics,11,Swinnerton-Dyer,1,Talent Search,1,Tăng Hải Tuân,2,Tạp Chí,17,Tập San,3,Tây Ban Nha,1,Tây Ninh,37,Thái Bình,45,Thái Nguyên,61,Thái Vân,2,Thanh Hóa,69,THCS,2,Thổ Nhĩ Kỳ,5,Thomas J. Mildorf,1,Thông Tin Toán Học,43,THPT Chuyên Lê Quý Đôn,1,THPT Chuyên Nguyễn Du,9,THPTQG,16,THTT,31,Thừa Thiên Huế,56,Tiền Giang,30,Tin Tức Toán Học,1,Titu Andreescu,2,Toán 12,7,Toán Cao Cấp,3,Toán Rời Rạc,5,Toán Tuổi Thơ,3,Tôn Ngọc Minh Quân,2,TOT,1,TPHCM,158,Trà Vinh,10,Trắc Nghiệm,1,Trắc Nghiệm Toán,2,Trại Hè,39,Trại Hè Hùng Vương,30,Trại Hè Phương Nam,7,Trần Đăng Phúc,1,Trần Minh Hiền,2,Trần Nam Dũng,12,Trần Phương,1,Trần Quang Hùng,1,Trần Quốc Anh,2,Trần Quốc Luật,1,Trần Quốc Nghĩa,1,Trần Tiến Tự,1,Trịnh Đào Chiến,2,Trường Đông,23,Trường Hè,10,Trường Thu,1,Trường Xuân,3,TST,544,TST 2008-2009,1,TST 2010-2011,22,TST 2011-2012,23,TST 2012-2013,32,TST 2013-2014,29,TST 2014-2015,27,TST 2015-2016,26,TST 2016-2017,41,TST 2017-2018,42,TST 2018-2019,30,TST 2019-2020,34,TST 2020-2021,30,TST 2021-2022,38,TST 2022-2023,42,TST 2023-2024,23,TST An Giang,8,TST Bà Rịa Vũng Tàu,11,TST Bắc Giang,5,TST Bắc Ninh,11,TST Bến Tre,10,TST Bình Định,5,TST Bình Dương,7,TST Bình Phước,9,TST Bình Thuận,9,TST Cà Mau,7,TST Cần Thơ,6,TST Cao Bằng,2,TST Đà Nẵng,8,TST Đắk Lắk,12,TST Đắk Nông,2,TST Điện Biên,2,TST Đồng Nai,13,TST Đồng Tháp,12,TST Gia Lai,4,TST Hà Nam,8,TST Hà Nội,12,TST Hà Tĩnh,15,TST Hải Dương,11,TST Hải Phòng,13,TST Hậu Giang,1,TST Hòa Bình,4,TST Hưng Yên,10,TST Khánh Hòa,8,TST Kiên Giang,11,TST Kon Tum,6,TST Lâm Đồng,12,TST Lạng Sơn,3,TST Lào Cai,4,TST Long An,6,TST Nam Định,8,TST Nghệ An,7,TST Ninh Bình,11,TST Ninh Thuận,4,TST Phú Thọ,13,TST Phú Yên,5,TST PTNK,15,TST Quảng Bình,12,TST Quảng Nam,7,TST Quảng Ngãi,8,TST Quảng Ninh,9,TST Quảng Trị,10,TST Sóc Trăng,5,TST Sơn La,7,TST Thái Bình,6,TST Thái Nguyên,8,TST Thanh Hóa,9,TST Thừa Thiên Huế,4,TST Tiền Giang,6,TST TPHCM,14,TST Trà Vinh,1,TST Tuyên Quang,1,TST Vĩnh Long,7,TST Vĩnh Phúc,7,TST Yên Bái,8,Tuyên Quang,14,Tuyển Sinh,4,Tuyển Sinh 10,1064,Tuyển Sinh 10 An Giang,18,Tuyển Sinh 10 Bà Rịa Vũng Tàu,22,Tuyển Sinh 10 Bắc Giang,19,Tuyển Sinh 10 Bắc Kạn,3,Tuyển Sinh 10 Bạc Liêu,9,Tuyển Sinh 10 Bắc Ninh,15,Tuyển Sinh 10 Bến Tre,34,Tuyển Sinh 10 Bình Định,19,Tuyển Sinh 10 Bình Dương,12,Tuyển Sinh 10 Bình Phước,21,Tuyển Sinh 10 Bình Thuận,15,Tuyển Sinh 10 Cà Mau,5,Tuyển Sinh 10 Cần Thơ,10,Tuyển Sinh 10 Cao Bằng,2,Tuyển Sinh 10 Chuyên SPHN,19,Tuyển Sinh 10 Đà Nẵng,18,Tuyển Sinh 10 Đại Học Vinh,13,Tuyển Sinh 10 Đắk Lắk,21,Tuyển Sinh 10 Đắk Nông,7,Tuyển Sinh 10 Điện Biên,5,Tuyển Sinh 10 Đồng Nai,18,Tuyển Sinh 10 Đồng Tháp,23,Tuyển Sinh 10 Gia Lai,10,Tuyển Sinh 10 Hà Giang,1,Tuyển Sinh 10 Hà Nam,16,Tuyển Sinh 10 Hà Nội,80,Tuyển Sinh 10 Hà Tĩnh,19,Tuyển Sinh 10 Hải Dương,17,Tuyển Sinh 10 Hải Phòng,15,Tuyển Sinh 10 Hậu Giang,3,Tuyển Sinh 10 Hòa Bình,15,Tuyển Sinh 10 Hưng Yên,12,Tuyển Sinh 10 Khánh Hòa,12,Tuyển Sinh 10 KHTN,21,Tuyển Sinh 10 Kiên Giang,31,Tuyển Sinh 10 Kon Tum,6,Tuyển Sinh 10 Lai Châu,6,Tuyển Sinh 10 Lâm Đồng,10,Tuyển Sinh 10 Lạng Sơn,6,Tuyển Sinh 10 Lào Cai,10,Tuyển Sinh 10 Long An,18,Tuyển Sinh 10 Nam Định,21,Tuyển Sinh 10 Nghệ An,23,Tuyển Sinh 10 Ninh Bình,20,Tuyển Sinh 10 Ninh Thuận,10,Tuyển Sinh 10 Phú Thọ,18,Tuyển Sinh 10 Phú Yên,12,Tuyển Sinh 10 PTNK,37,Tuyển Sinh 10 Quảng Bình,12,Tuyển Sinh 10 Quảng Nam,15,Tuyển Sinh 10 Quảng Ngãi,13,Tuyển Sinh 10 Quảng Ninh,12,Tuyển Sinh 10 Quảng Trị,7,Tuyển Sinh 10 Sóc Trăng,17,Tuyển Sinh 10 Sơn La,5,Tuyển Sinh 10 Tây Ninh,15,Tuyển Sinh 10 Thái Bình,17,Tuyển Sinh 10 Thái Nguyên,18,Tuyển Sinh 10 Thanh Hóa,27,Tuyển Sinh 10 Thừa Thiên Huế,24,Tuyển Sinh 10 Tiền Giang,14,Tuyển Sinh 10 TPHCM,23,Tuyển Sinh 10 Trà Vinh,6,Tuyển Sinh 10 Tuyên Quang,3,Tuyển Sinh 10 Vĩnh Long,12,Tuyển Sinh 10 Vĩnh Phúc,22,Tuyển Sinh 2008-2009,1,Tuyển Sinh 2009-2010,1,Tuyển Sinh 2010-2011,6,Tuyển Sinh 2011-2012,20,Tuyển Sinh 2012-2013,65,Tuyển Sinh 2013-2014,77,Tuyển Sinh 2013-2044,1,Tuyển Sinh 2014-2015,81,Tuyển Sinh 2015-2016,64,Tuyển Sinh 2016-2017,72,Tuyển Sinh 2017-2018,126,Tuyển Sinh 2018-2019,61,Tuyển Sinh 2019-2020,90,Tuyển Sinh 2020-2021,59,Tuyển Sinh 2021-202,1,Tuyển Sinh 2021-2022,69,Tuyển Sinh 2022-2023,113,Tuyển Sinh 2023-2024,49,Tuyển Sinh Chuyên SPHCM,7,Tuyển Sinh Yên Bái,6,Tuyển Tập,45,Tuymaada,6,UK - Anh,16,Undergraduate,69,USA - Mỹ,62,USA TSTST,6,USAJMO,12,USATST,8,USEMO,4,Uzbekistan,1,Vasile Cîrtoaje,4,Vật Lý,1,Viện Toán Học,6,Vietnam,4,Viktor Prasolov,1,VIMF,1,Vinh,32,Vĩnh Long,41,Vĩnh Phúc,86,Virginia Tech,1,VLTT,1,VMEO,4,VMF,12,VMO,58,VNTST,25,Võ Anh Khoa,1,Võ Quốc Bá Cẩn,26,Võ Thành Văn,1,Vojtěch Jarník,6,Vũ Hữu Bình,7,Vương Trung Dũng,1,WFNMC Journal,1,Wiles,1,Xác Suất,1,Yên Bái,25,Yên Thành,1,Zhautykov,14,Zhou Yuan Zhe,1,
ltr
item
MOlympiad.NET: Tổng Hợp Đề Thi Học Sinh Giỏi Các Trường Và Các Tỉnh Thành 2017-2018
Tổng Hợp Đề Thi Học Sinh Giỏi Các Trường Và Các Tỉnh Thành 2017-2018
MOlympiad.NET
https://www.molympiad.net/2019/09/tong-hop-de-thi-hoc-sinh-gioi-cac-truong-va-cac-tinh-thanh-2017-2018.html
https://www.molympiad.net/
https://www.molympiad.net/
https://www.molympiad.net/2019/09/tong-hop-de-thi-hoc-sinh-gioi-cac-truong-va-cac-tinh-thanh-2017-2018.html
true
2506595080985176441
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU Tag ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED
NỘI DUNG CAO CẤP NÀY ĐÃ BỊ KHÓA
STEP 1: SHARE THIS ARTICLE TO A SOCIAL NETWORK
BƯỚC 1: CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY LÊN MẠNG XÃ HỘI
STEP 2: CLICK THE LINK ON YOUR SOCIAL NETWORK
BƯỚC 2: BẤM VÀO ĐƯỜNG DẪN TRÊN MẠNG XÃ HỘI CỦA BẠN
Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content