Tuyển Sinh 2022-2023

Kỹ Thuật Xử Lý Bất Đẳng Thức Hoán Vị

[full_width]

Một Số Đẳng Thức

 1. $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)$
 2. $(a+b+c)^3=a^3+b^3+c^3+3(a+b)(b+c)(c+a)$
 3. $(a+b+c)(ab+bc+ca)=(a+b)(b+c)(c+a)+abc$
 4. $(a+b+c)(ab+bc+ca)=ab(a+b)+bc(b+c)+ca(c+a)+3abc$
 5. $a^2b+b^2c+c^2a-(ab^2+bc^2+ca^2)=(a-b)(b-c)(a-c)$
 6. $a^3b+b^3c+c^3a-(ab^3+bc^3+ca^3)=(a+b+c)(a-b)(b-c)(a-c) $
 7. $a^4b+b^4c+c^4a-(ab^4+bc^4+ca^4)=(a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca)(a-b)(b-c)(a-c) $
 8. $M=(a-b)^2(b-c)^2(c-a)^2=\dfrac{4(p^2-3q)^3-(2p^3-9pq+27r)^2}{27}$
 9. $ pq-3r-\sqrt{M} \le 2\sum_{\rm cyc}a^2b=pq-3r+(a-b)(b-c)(c-a)\le pq-3r+\sqrt{M}$
 10. $(p^2-2q)q-pr-p\sqrt{M} \le 2\sum_{\rm cyc}a^3b \le (p^2-2q)q-pr+p\sqrt{M}$

Bài Toán Áp Dụng

 1. Cho các số thực không âm $a,b,c$ thỏa $a+b+c=3$. Chứng minh rằng $$a^2b+b^2c+c^2a\ge \dfrac{12abc}{3abc+1}.$$
 2. Cho các số thực dương $a,b,c$ thỏa $a+b+c=3$. Chứng minh rằng $$ \dfrac{24}{a^2b+b^2c+c^2a}+\dfrac{1}{abc}\ge9.$$
 3. Cho các số thực không âm $a,b,c$. thỏa $a+b+c=3$. Chứng minh rằng $$a^2b+b^2c+c^2a+abc \le 4$$
 4. Cho các số thực không âm $a,b,c$ thỏa $a+b+c=3$. Chứng minh rằng $$a^2b+b^2c+c^2a+abc+\dfrac{1}{2}abc(3-ab-bc-ca) \le 4$$
 5. Cho các số thực dương $a,b,c$. Chứng minh rằng $$\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{c}+\dfrac{c}{a}+2\ge \dfrac{14(a^2+b^2+c^2)}{(a+b+c)^2}$$
 6. Cho các số thực dương $a,b,c$. Chứng minh rằng với mọi $k$ ta đều có $$\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{c}+\dfrac{c}{a}+\dfrac{(k-1)^2}{2}\ge \dfrac{(k^2+2k+13)(a^2+b^2+c^2)}{2(a+b+c)^2}$$
 7. Cho các số thực $a,b,c$. Chứng minh rằng $$(a^2+b^2+c^2)^2\ge 3(a^3b+b^3c+c^3a).$$
 8. Cho các số thực $a,b,c$. thỏa $a+b+c=0$ và $a^2+b^2+c^2=6$ Tìm miền giá trị chủa biểu thức $$P:=a^2b+b^2c+c^2a+kabc.$$
 9. Cho các số thực dương $a,b,c$. Chứng minh rằng rằng $$\dfrac{a^3}{b}+\dfrac{b^3}{c}+\dfrac{c^3}{a}+2(ab+bc+ca)\ge 3(a^2+b^2+c^2).$$
 10. Cho các số thực dương $a,b,c$. Chứng minh rằng $$\dfrac{a^3}{b}+\dfrac{b^3}{c}+\dfrac{c^3}{a}+2(ab+bc+ca)\ge 3(a^2+b^2+c^2)+m(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca).$$ Trong đó $m$ là nghiệm thực của phương trình $m^3+m^2+18m-11=0$, hay $$m=\dfrac{1}{3}\left(\sqrt[3]{\dfrac{457+93\sqrt{93}}{2}}-53\sqrt[3]{\dfrac{2}{457+93\sqrt{93}}} \right)-\dfrac{1}{3}.$$

  Lời Giải Tham Khảo

  1. Tách $2x=(x+y)+(x-y)$ vậy nên ta có $$\begin{aligned}2\sum_{cyc}a^2b&=\sum_{cyc}ab(a+b)+ \sum_{cyc}ab(a-b)\\ &\ge pq-3r-\sqrt{\dfrac{4(p^2-3q)^3-(2p^3-9pq+27r)^2}{27}}\\ &=3q-3r-\sqrt{M}.\end{aligned}$$ Do đó ta cần chứng minh $$3q-3r- \dfrac{24r}{3r+1}\ge \sqrt{M}$$ hay $$3q-\dfrac{9r(r+3)}{3r+1}\ge \sqrt{M}.$$ Dễ thấy rằng $3q-\dfrac{9r(r+3)}{3r+1}\ge 0$, do đó bình phương hai vế ta được $$9q^2-\dfrac{54qr(r+3)}{3r+1}+\dfrac{81r^2(r+3)^2}{(3r+1)^2}\ge -4q^3+9q^2+54qr-27r^2-108r,$$ hay $$4q^3+\dfrac{108r(r+1)(3r^2+12r+1)}{(3r+1)^2} \ge \dfrac{216(r+1)qr}{3r+1}.$$ Bất đẳng thức trên luôn đúng do AM-GM. Thật vậy $$3r^2+12r+1=(3r^2+4r+1)+8r\ge 2\sqrt{8r(r+1)(3r+1)}.$$ Tiếp tục áp dụng AM-GM cho ba số không âm, ta được $$4q^3+\dfrac{108r(r+1)\sqrt{8r(r+1)(3r+1)}}{(3r+1)^2}+\dfrac{108r(r+1)\sqrt{8r(r+1)(3r+1)}}{(3r+1)^2}\ge \dfrac{216(r+1)qr}{3r+1}.$$ Hoàn tất chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi hoán vị $(a,b,c)\sim (0,0,3)$, hoặc $(a,b,c)\sim (1,1,1)$, hoặc nghiệm của phương trình $x^3-3x^2+2x-\dfrac{1}{3}=0$ với $a\le b\le c$, hoặc $b\le c\le a$, hoặc $c\le a\le b$.
  2. Tách $2x=(x+y)+(x-y)$ vậy nên ta có $$\begin{aligned}2\sum_{cyc}a^2b&=\sum_{cyc}ab(a+b)+ \sum_{cyc}ab(a-b)\\ &\le pq-3r+\sqrt{\dfrac{4(p^2-3q)^3-(2p^3-9pq+27r)^2}{27}}\\ &=3q-3r+\sqrt{M}.\end{aligned}$$ Do đó ta cần chứng minh $$48r\ge (9r-1)\left(3q-3r+\sqrt{M} \right).$$ Nếu $r\le \dfrac{1}{9}$ bất đẳng thức hiển nhiên đúng. Nếu $r>\dfrac{1}{9}$ bất đẳng thức viết lại như sau $$\dfrac{9r(3r+5)}{9r-1}-3q\ge \sqrt{M}.$$ Dễ thấy rằng vế trái là không âm do $$\dfrac{9r(3r+5)}{9r-1}-3\ge \dfrac{9r(3r+5)}{9r-1}-\dfrac{9(r+3)}{4}=\dfrac{27(r-1)^2}{4(9r-1)}\ge 0.$$ Từ đây bình phương hai vế ta được $$9q^2-\dfrac{54qr(3r+5)}{9r-1}+\left[\dfrac{9r(3r+5)}{9r-1} \right]^2\ge -4q^3+9q^2+54qr-27r^2-108r,$$ hay $$4q^3+\dfrac{108r(27r^3+99r^2+r+1)}{(9r-1)^2}\ge \dfrac{216pr(3r+1)}{9r-1}.$$ Áp dụng AM-GM, ta có $$4q^3+\dfrac{A}{2}+\dfrac{A}{2}\ge 3q\sqrt[3]{A^2}.$$ Vậy nên chúng ta cần chưng minh $$(27r^3+99r^2+r+1)^2\ge 32r(9r-1)(3r+1)^3.$$ Rút gọn ta được $$(r-1)^2(729r^4-972r^3+270r^2+36r+1)\ge 0,$$ hay $$(r-1)^2(27r^2-18r-1)^2\ge 0.$$ Hoàn tất chứng minh. Đẳng thức xảy ra $(a,b,c)\sim (1,1,1)$, hoặc nghiệm của phương trình $x^3-3x^2+(1+\sqrt{3})x-\dfrac{3+2\sqrt{3}}{9}=0$ với $a\ge b\ge c$, hoặc $b\ge c\ge a$, hoặc $c\ge a\ge b$.
  3. Như trên dễ thấy rằng $$2(a^2b+b^2c+c^2a+abc)\le 3q-r +\sqrt{M}$$ Dễ thấy rằng $8+r-3q\ge 8+ \dfrac{3(4q-9)}{9}-3q=\dfrac{5(3-q)}{3}\ge 0$. Do đó bình phương hai vế ta được $$9q^2-6q(8+r)+(8+r)^2 \ge -4q^3+9q^2+54qr-27r^2-108r,$$ hay $$q^3+7r^2+31r+16 \ge 3q(5r+4). \ \ \ \ (*)$$ Áp dụng AM-GM, ta có $$q^3+\dfrac{7r^2+31r+16}{2}+\dfrac{7r^2+31r+16}{2}\ge 3q\sqrt[3]{\dfrac{(7r^2+31r+16)^2}{4}}.$$ Do đó, chúng ta cần chứng minh $$(7r^2+31r+16)^2\ge 4(5r+4)^3,$$ hay $$r(r-1)^2(49r+32)\ge 0.$$ Hoàn tất chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi $(a,b,c)\sim (1,1,1)$, hoặc một vài hoán vị của $(a,b,c)\sim (0,2,1)$. Từ $(*)$ chúng ta cũng có cách AM-GM, như sau. Viết lại bất đẳng thức $(*)$ $$7r^2+(q-2)^2(q+4)\ge (15q-31)r$$ Chúng ta chỉ cần xét $q\ge \dfrac{31}{15}$. Áp dụng AM-GM, ta có $$7r^2+(q-2)^2(q+4)\ge 2r\sqrt{7(q-2)^2(q+4)}.$$ Vậy nên để bất đẳng thức đúng theo tính chất bắc cầu thì $$28(q-2)^2(q+4)\ge (15q-31)^2,$$ hay $$(q-3)^2(28q-57)\ge 0.$$ Bất đẳng thức trên luôn đúng. Hoàn tất chứng minh. Ngoài hai cách giải trên thì chúng cũng thường thấy cách giải đơn giản như sau. Không mất tính tổng quát giả sử rằng $c(a-b)(c-b)\le 0$ hay $ b^2c+c^2a\le abc+bc^2$. Do đó ta có $$a^2b+b^2c+c^2a+abc \le b(a+c)^2.$$ Áp dụng AM-GM, ta có $$ 2b(a+c)(a+c)\le \dfrac{8(a+b+c)^3}{27}.$$ Rút gọn chúng ta được điều phải chứng minh. Đây là bài ứng dụng rất nhiều trong các đề thi, do đó chúng tôi có thể giới thiệu thêm cho các bạn một vài hướng tiếp cận khác như đi từ bất đẳng thức quen thuộc $\sum_{cyc}\dfrac{ab}{b+4a+4c}\le \dfrac{a+b+c}{9}$, hoặc có thể giả sử $c=\min\{a,b,c\}$ sau đó đặt $a=c+x$ và $b=c+y$, $x,y\ge 0$. Các bạn có thể thử hai cách này.
  4. Tách $2x=(x+y)+(x-y)$ vậy nên ta có $$\begin{aligned}2\sum_{cyc}a^2b&=\sum_{cyc}ab(a+b)+ \sum_{cyc}ab(a-b)\\ &\le pq-3r+\sqrt{\dfrac{4(p^2-3q)^3-(2p^3-9pq+27r)^2}{27}}\\ &=3q-3r+\sqrt{M}.\end{aligned}$$ Bất đẳng thức viết lại như sau $$2(a^2b+b^2c+c^2a+abc)+abc(3-ab-bc-ca)\le 4.$$ Do đó ta cần chứng minh $$ 3q-r+r(3-q) +\sqrt{M} \le 8,$$ hay $$\sqrt{M}\le q (-3 + r)+8 – 2 r.$$ Dễ thấy rằng $$q (3-r)+8 – 2 r\ge \dfrac{3(r+3)(r-3)}{4}+8 – 2 r\ge \dfrac{(1-r)(5-3r)}{4}\ge 0.$$ Bình phương hai vế ta được $$(q^2-4q+31)r^2+ 4q^3-48q+64\ge (6q^2+26q-76)r,$$ hay $$\left[(q-2)^2+27 \right]r^2+ 4(q-2)^2(q+4)\ge 2(q-2)(3q+19)r,$$ Nếu $q\le 2$ bất đẳng thức luôn đúng. Nếu $q\ge 2$. Áp dụng AM-GM, ta có $$\left[(q-2)^2+27 \right]r^2+ 4(q-2)^2(q+4)\ge 4r(q-2)\sqrt{\left[(q-2)^2+27 \right](q+4)}.$$ Do đó chúng ta cần chứng minh $$4\left[(q-2)^2+27 \right](q+4) \ge (3q+19)^2,$$ hay $$(q-3)^2(4q+5)\ge 0.$$ Hoàn tất chứng minh. Ngoài ra chúng ta cũng có thể tính biệt số $\Delta$ như sau $$\Delta:=-(4q+15)(q-2)^2(q-3)^2\le 0$$ Do đó bất đẳng thức hiển nhiên đúng.
  5. Chuẩn hóa $a+b+c=3$ và viết lại bất đẳng thức như sau $$\dfrac{a^2c+b^2a+c^2b}{abc}+2\ge \dfrac{14(9-2q)}{9}.$$ Do đó chúng ta cần chứng minh theo ngôn ngữ $q,r$ như sau $$\dfrac{3q-3r-\sqrt{M}}{r}\ge \dfrac{8(27-7q)}{9},$$ hay $$3q- \dfrac{(243-56q)r}{9}\ge \sqrt{M}.$$ Dễ thấy $3q- \dfrac{(243-56q)r}{9}\ge 0$. Bình phương hai vế, ta được $$9q^2+\left[\dfrac{(243-56q)r}{9} \right]^2- \dfrac{2(243-56q)qr}{3} \ge -4q^3+9q^2+54qr-27r^2-108r,$$ $$\left[ \dfrac{(56q-243)^2}{81}+27 \right]r^2+4q^3\ge \dfrac{4r(-28q^2+162q-81)}{3}$$ Chúng ta chỉ cần xét với $q\ge \dfrac{81-9\sqrt{53}}{28} $. Áp dụng AM-GM, ta có $$\left[ \dfrac{(56q-243)^2}{81}+27 \right]r^2+4q^3\ge 4r\sqrt{\left[ \dfrac{(56q-243)^2}{81}+27 \right]q^3} $$ Do đó, để bất đẳng thức đúng ta cần chứng minh $$9\left[ \dfrac{(56q-243)^2}{81}+27 \right]q^3 \ge (-28q^2+162q-81)^2$$ hay $$(9-4q)^2(196q^3-1260q^2+2268q-729)\ge 0,$$ hay $$(9-4q)^2\left[28(q-3)^2(7q-3)+27 \right]\ge 0.$$ Hoàn tất chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi $(a,b,c)$ là nghiệm của phương trình $x^3-3x^2+\dfrac{9}{4}x-\dfrac{27}{56}=0$ với $a\ge b\ge c$, hoặc $b\ge c\ge a$, hoặc $c\ge a\ge b$.
  6. Nhân hai vế cho $(a+b+c)$ như sau $$(a+b+c)^2\displaystyle\sum_{cyc}\dfrac{a}{b}+ (k-1)^2\displaystyle\sum_{cyc}ab\ge 2(k+3)\sum_{cyc}a^2$$ $$\displaystyle\sum_{cyc}\left[\dfrac{a^3}{b}+\dfrac{a^2b}{c}+ac+2a^2+\dfrac{2ab^2}{c}+2cb \right]+(k-1)^2\displaystyle\sum_{cyc}ab\ge 2(k+3)\sum_{cyc}a^2,$$ $$\displaystyle\sum_{cyc}\left[\dfrac{a^3}{b}+\dfrac{a^2b}{c}+\dfrac{2ab^2}{c} \right]+(k^2-2k+4)\displaystyle\sum_{cyc}ab\ge 2(k+2)\sum_{cyc}a^2,$$ thực hiện cách đưa về các hằng đẳng thức $$\displaystyle\sum_{cyc}\left(\dfrac{a^3}{b}+\dfrac{a^2b}{c}-\dfrac{2ab^2}{c} \right)+ \displaystyle\sum_{cyc}\left[\dfrac{4a^2c}{b}-(4k-k^2) ab \right]\ge 2(k+2)\left[\sum_{cyc}a^2-\sum_{cyc}ab\right],$$ $$\displaystyle\sum_{cyc}\left(\dfrac{b^3}{c}+\dfrac{a^2b}{c}-\dfrac{2ab^2}{c} \right)+ \displaystyle\sum_{cyc}\left(\dfrac{4a^2c}{b}-4kac+k^2cb \right)\ge 2(k+2)\left[\sum_{cyc}a^2-\sum_{cyc}ab\right].$$ Áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có $$\begin{aligned}\displaystyle\sum_{cyc}\left[\dfrac{b(a-b)^2}{c}+\dfrac{c(2a-kb)^2}{b} \right]&\ge 2\sum_{cyc}\left[(a-b)(2a-kb) \right]\\&=2(k+2)\left[\sum_{cyc}a^2-\sum_{cyc}ab\right].\end{aligned}$$ Hoàn tất chứng minh.
  7. Tách $2x=(x+y)+(x-y)$ vậy nên ta có $$\begin{align}(p^2-2q)q-pr-p\sqrt{M} &\le 2\sum_{cyc}a^3b=(p^2-2q)q-pr+(a+b+c)(a-b)(b-c)(c-a)\\ &\le (p^2-2q)q-pr+p\sqrt{M}.\end{align}$$ Chúng ta chỉ cần chứng minh với $a,b,c\ge 0$ là đủ. Không mất tính tổng quát chuẩn hóa $a+b+c=3$ khi đó bất đẳng thức cần chứng minh $$2(9-2q)^2\ge 3\left[q(9-2q)-3r+3\sqrt{M} \right],$$ hay $$9r+(7q-18)(2q-9)\ge 9\sqrt{M}.$$ Dễ thấy rằng vế trái là không âm theo $Schur$, bình phương hai vế ta được $$81r^2+18r(7q-18)(2q-9)+(7q-18)^2(2q-9)^2\ge 81\left(-4q^3+9q^2+54qr-27r^2-108r \right),$$ hay $$2268r^2+(7q-18)^2(2q-9)^2+81q^2(4q-9)\ge 36r(-7q^2+171q-324).$$ Áp dụng bất đẳng thức AM-GM cho hai số dương, ta có $$2268r^2+(7q-18)^2(2q-9)^2+81q^2(4q-9)\ge 2r\sqrt{2268\left[(7q-18)^2(2q-9)^2+81q^2(4q-9) \right]}.$$ Do đó chúng ta chỉ cần chứng minh với $-7q^2+171q-324\ge 0$ là đủ, bình phương hai vế bất đẳng thức cần chứng minh $$2268\left[(7q-18)^2(2q-9)^2+81q^2(4q-9)\right]\ge 18^2(-7q^2+171q-324)^2,$$ hay $$\begin{align}&2268\left[4(7q-18)^2(q-3)^2-12(22q-45)(q^2-15q+27)\right] \\ &\ge 18^2\left[(7q-18)(q-3)-14(q^2-15q+27) \right]^2\end{align}$$ hay $$8748(7q-18)^2(q-3)^2\ge 0.$$ Hoàn tất chứng minh.
  8. Dễ thấy rằng $$ 2\sum_{cyc}a^2b\le pq-3r+\sqrt{\dfrac{4(p^2-3q)^3+(2p^3-9pq+27r)^2}{27}},$$ hay $$ 2\sum_{cyc}a^2b\le -3r+3\sqrt{12-3r^2}.$$ Áp dụng bất đẳng thức Minkowski, ta có $$\begin{aligned}4P^2\le\left[ \dfrac{(2k-3)}{\sqrt{3}} \sqrt{3}r+3\sqrt{12-3r^2}\right]^2&\le \left[\dfrac{(2k-3)^2}{3}+9 \right](3r^2+12-3r^2)\\&=16(k^2-3k+9).\end{aligned}$$ Từ đây ta được $$-2\sqrt{k^2-3k+9}\le P \le 2\sqrt{k^2-3k+9}.$$ Hoàn tất chứng minh.
  9. Từ đẳng thức $$\begin{align}ab^4+bc^4+ca^4-(a^4b+b^4c+c^4a)&=(a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca)(a-b)(b-c)(c-a), \\ \sum_{cyc}ab(a^3+b^3)&=(a^3+b^3+c^3)(ab+bc+ca)-abc(a^2+b^2+c^2).\end{align}$$ Chuẩn hóa $a+b+c=3$ khi đó ta có như trên thì $$2\sum_{cyc}a^4c\ge (5q-9)r+9(3-q)q-(9-q)\sqrt{M}.$$ Do đó chúng ta cần chứng minh $$(5q-9)r+9(3-q)q -(9-q)\sqrt{M}+2r(8q-27)\ge 0, $$ hay $$21(q-3)r+9(3-q)q\ge (9-q)\sqrt{M}.$$ Dễ thấy rằng $21(q-3)r+9(3-q)q\ge 0$, bình phương hai vế ta được $$21^2(q-3)^2r^2+9^2(3-q)^2q^2-378(3-q)^2qr\ge (9-q)^2(-4q^3+9q^2+54qr-27r^2-108r)$$ hay $$36(13q^2-87q+171)r^2+ 4q^5\ge 108(4q^3-31q^2+90q-81)r,$$ mà $4q^3-31q^2+90q-81=-\dfrac{9}{4}+\dfrac{1}{4}(2q-3)(8q^2-50q+10)$ do đó chúng ta chỉ cần xét trong trường $q>3/2$ và $4q^3-31q^2+90q-81\ge 0$ là đủ. Áp dụng AM-GM, ta có $$36(13q^2-87q+171)r^2+ 4q^5\ge 24r\sqrt{(13q^2-87q+171)q^5}.$$ Vậy nên chúng ta cần chứng minh $$24^2(13q^2-87q+171)q^5\ge 108^2(4q^3-31q^2+90q-81)^2,$$ hay $$144(3-q)^2(9-q)^2(52q^3-396q^2+972q-729)\ge 0.$$ Bất đẳng thức trên luôn đúng do $$\begin{align}&52q^3-396q^2+972q-729 -\dfrac{3}{2}(4q^3-31q^2+90q-81) \\ &=\dfrac{1}{2}(3-q)\left[\dfrac{1}{2}(2q-3)(285-92q) +\dfrac{45}{2}\right] \ge 0\end{align}.$$
  10. Tương tự như trên chúng ta cần chứng minh $$(21+6m)(q-3)r+9(3-q)q\ge (9-q)\sqrt{M}.$$ Dễ thấy rằng $$(21+6m)(q-3)r+9(3-q)q\ge (21+6m)(q-3)q/3+9(3-q)q=2(1-m)q(3-q)\ge 0.$$ Bình phương hai vế ta được $$(21+6m)^2(q-3)^2r^2+9^2(3-q)^2q^2-18(21+6m)(3-q)^2qr\ge (9-q)^2(-4q^3+9q^2+54qr-27r^2-108r),$$ hay $$\left[(21+6m)^2(q-3)^2+27(9-q)^2\right]r^2+4q^5\ge \left[18q(21+6m)(3-q)^2+ (9-q)^2(54q-108) \right].$$ Lại có $$\begin{align}&18q(21+6m)(3-q)^2+ (9-q)^2(54q-108) \\ &=\dfrac{243(3m-2)}{2}+\dfrac{27}{2}(2q-3)\left[4(m+4)q^2-2(9m+50)q-100q+210 \right]\end{align}$$ nên chúng ta chứng minh với $q>3/2$. Áp dụng AM-GM, ta có $$\left[(21+6m)^2(q-3)^2+27(9-q)^2\right]r^2+4q^5\ge 4r\sqrt{\left[(21+6m)^2(q-3)^2+27(9-q)^2\right]q^5}.$$ Từ đây chúng ta chỉ cần chứng minh bất đẳng thức $$16\left[(21+6m)^2(q-3)^2+27(9-q)^2\right]q^5 \ge \left[18q(21+6m)(3-q)^2+ (9-q)^2(54q-108) \right]^2.$$ Rút gọn ta được $$(3-q)^2(9-q)^2 \left[4(m^2+7m+13)q^3-9(m^2+16m+44)q^2+162(6+m) q-729 \right]\ge 0.$$ Xét hàm số và chú ý rằng $m^3+m^2+18m-11=0$ $$\begin{aligned}& f(q):=4(m^2+7m+13)q^3-9(m^2+16m+44)q^2+162(6+m) q-729\\&=4(m^2+7m+13)\left[q-\dfrac{3(m^2+16m+44)+3\sqrt{m^4+8m^3+32m^2+88m+64}}{4(m^2+7m+13)}\right]^2(q-q_1).\end{aligned}$$ với $$q_1=\dfrac{729 .4(m^2+7m+13) }{\left[3(m^2+16m+44)+3\sqrt{m^4+8m^3+32m^2+88m+64}\right]^2}<\dfrac{3}{2}.$$ Hoàn tất chứng minh.
  MOlympiad.NET rất mong bạn đọc ủng hộ UPLOAD đề thi và đáp án mới hoặc LIÊN HỆ
  [email protected]
  You can use $\LaTeX$ in comment
  Name

  Abel Albania AMM Amsterdam An Giang Andrew Wiles Anh APMO Austria (Áo) Ba Đình Ba Lan Bà Rịa Vũng Tàu Bắc Bộ Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bắc Ninh Bắc Trung Bộ Bài Toán Hay Balkan Baltic Way BAMO Bất Đẳng Thức Bến Tre Benelux Bình Định Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Birch BMO Booklet Bosnia Herzegovina BoxMath Brazil British Bùi Đắc Hiên Bùi Thị Thiện Mỹ Bùi Văn Tuyên Bùi Xuân Diệu Bulgaria Buôn Ma Thuột BxMO Cà Mau Cần Thơ Canada Cao Bằng Cao Quang Minh Câu Chuyện Toán Học Caucasus CGMO China - Trung Quốc Chọn Đội Tuyển Chu Tuấn Anh Chuyên Đề Chuyên SP TPHCM Chuyên SPHN Chuyên Trần Hưng Đạo Collection College Mathematic Concours Cono Sur Contest Correspondence Cosmin Poahata Crux Czech-Polish-Slovak Đà Nẵng Đa Thức Đại Số Đắk Lắk Đắk Nông Đan Phượng Danube Đào Thái Hiệp ĐBSCL Đề Thi Đề Thi HSG Đề Thi JMO Điện Biên Định Lý Định Lý Beaty Đỗ Hữu Đức Thịnh Do Thái Doãn Quang Tiến Đoàn Quỳnh Đoàn Văn Trung Đống Đa Đồng Nai Đồng Tháp Du Hiền Vinh Đức Dương Quỳnh Châu Duyên Hải Bắc Bộ E-Book EGMO ELMO EMC Epsilon Estonian Euler Evan Chen Fermat Finland Forum Of Geometry Furstenberg G. Polya Gặp Gỡ Toán Học Gauss GDTX Geometry Gia Lai Gia Viễn Giải Tích Hàm Giảng Võ Giới hạn Goldbach Hà Giang Hà Lan Hà Nam Hà Nội Hà Tĩnh Hà Trung Kiên Hải Dương Hải Phòng Hậu Giang Hậu Lộc Hilbert Hình Học HKUST Hòa Bình Hoài Nhơn Hoàng Bá Minh Hoàng Minh Quân Hodge Hojoo Lee HOMC HongKong HSG 10 HSG 10 2015-2016 HSG 10 2022-2023 HSG 10 Bà Rịa Vũng Tàu HSG 10 Bắc Giang HSG 10 Bạc Liêu HSG 10 Bắc Ninh HSG 10 Bình Định HSG 10 Bình Dương HSG 10 Bình Thuận HSG 10 Chuyên SPHN HSG 10 Đắk Lắk HSG 10 Đồng Nai HSG 10 Gia Lai HSG 10 Hà Nam HSG 10 Hà Tĩnh HSG 10 Hải Dương HSG 10 KHTN HSG 10 Nghệ An HSG 10 Phú Yên HSG 10 Thái Nguyên HSG 10 Thanh Hóa HSG 10 Trà Vinh HSG 10 Vĩnh Phúc HSG 11 HSG 11 2011-2012 HSG 11 2012-2013 HSG 11 Bà Rịa Vũng Tàu HSG 11 Bắc Giang HSG 11 Bạc Liêu HSG 11 Bắc Ninh HSG 11 Bình Định HSG 11 Bình Dương HSG 11 Bình Thuận HSG 11 Cà Mau HSG 11 Đà Nẵng HSG 11 Đồng Nai HSG 11 Hà Nam HSG 11 Hà Tĩnh HSG 11 Hải Phòng HSG 11 HSG 12 Quảng Ngãi HSG 11 Lạng Sơn HSG 11 Nghệ An HSG 11 Ninh Bình HSG 11 Thái Nguyên HSG 11 Thanh Hóa HSG 11 Trà Vinh HSG 11 Vĩnh Long HSG 11 Vĩnh Phúc HSG 12 HSG 12 2010-2011 HSG 12 2011-2012 HSG 12 2012-2013 HSG 12 2013-2014 HSG 12 2014-2015 HSG 12 2015-2016 HSG 12 2016-2017 HSG 12 2017-2018 HSG 12 2018-2019 HSG 12 2019-2020 HSG 12 2020-2021 HSG 12 2021-2022 HSG 12 An Giang HSG 12 Bà Rịa Vũng Tàu HSG 12 Bắc Giang HSG 12 Bạc Liêu HSG 12 Bắc Ninh HSG 12 Bến Tre HSG 12 Bình Định HSG 12 Bình Dương HSG 12 Bình Phước HSG 12 Bình Thuận HSG 12 Cà Mau HSG 12 Cần Thơ HSG 12 Cao Bằng HSG 12 Chuyên SPHN HSG 12 Đà Nẵng HSG 12 Đắk Lắk HSG 12 Đắk Nông HSG 12 Đồng Nai HSG 12 Đồng Tháp HSG 12 Gia Lai HSG 12 Hà Nam HSG 12 Hà Tĩnh HSG 12 Hải Dương HSG 12 Hải Phòng HSG 12 Hòa Bình HSG 12 Khánh Hòa HSG 12 KHTN HSG 12 Lạng Sơn HSG 12 Long An HSG 12 Nam Định HSG 12 Nghệ An HSG 12 Ninh Bình HSG 12 Phú Yên HSG 12 Quảng Nam HSG 12 Quảng Ngãi HSG 12 Quảng Ninh HSG 12 Sơn La HSG 12 Tây Ninh HSG 12 Thái Nguyên HSG 12 Thanh Hóa HSG 12 Thừa Thiên Huế HSg 12 Tiền Giang HSG 12 TPHCM HSG 12 Vĩnh Long HSG 12 Vĩnh Phúc HSG 9 HSG 9 2010-2011 HSG 9 2011-2012 HSG 9 2012-2013 HSG 9 2013-2014 HSG 9 2014-2015 HSG 9 2015-2016 HSG 9 2016-2017 HSG 9 2017-2018 HSG 9 2018-2019 HSG 9 2019-2020 HSG 9 2020-2021 HSG 9 2021-202 HSG 9 2021-2022 HSG 9 2022-2023 HSG 9 An Giang HSG 9 Bà Rịa Vũng Tàu HSG 9 Bắc Giang HSG 9 Bắc Ninh HSG 9 Bến Tre HSG 9 Bình Định HSG 9 Bình Dương HSG 9 Bình Phước HSG 9 Bình Thuận HSG 9 Cà Mau HSG 9 Cao Bằng HSG 9 Đà Nẵng HSG 9 Đắk Lắk HSG 9 Đắk Nông HSG 9 Đồng Nai HSG 9 Đồng Tháp HSG 9 Gia Lai HSG 9 Hà Giang HSG 9 Hà Nam HSG 9 Hà Tĩnh HSG 9 Hải Dương HSG 9 Hải Phòng HSG 9 Hòa Bình HSG 9 Khánh Hòa HSG 9 Lạng Sơn HSG 9 Long An HSG 9 Nam Định HSG 9 Nghệ An HSG 9 Ninh Bình HSG 9 Phú Yên HSG 9 Quảng Nam HSG 9 Quảng Ngãi HSG 9 Quảng Ninh HSG 9 Sơn La HSG 9 Tây Ninh HSG 9 Thanh Hóa HSG 9 Thừa Thiên Huế HSG 9 Tiền Giang HSG 9 TPHCM HSG 9 Trà Vinh HSG 9 Vĩnh Long HSG 9 Vĩnh Phúc HSG Cấp Trường HSG Quốc Gia HSG Quốc Tế Hứa Lâm Phong Hứa Thuần Phỏng Hùng Vương Hưng Yên Hương Sơn Huỳnh Kim Linh Hy Lạp IMC IMO IMT India - Ấn Độ Inequality InMC International Iran Jakob JBMO Jewish Journal Junior K2pi Kazakhstan Khánh Hòa KHTN Kiên Giang Kim Liên Kon Tum Korea - Hàn Quốc Kvant Kỷ Yếu Lai Châu Lâm Đồng Lăng Hồng Nguyệt Anh Lạng Sơn Langlands Lào Cai Lê Hải Châu Lê Hải Khôi Lê Hoành Phò Lê Hồng Phong Lê Khánh Sỹ Lê Minh Cường Lê Phúc Lữ Lê Phương Lê Quý Đôn Lê Viết Hải Lê Việt Hưng Leibniz Long An Lớp 10 Chuyên Lớp 10 Không Chuyên Lớp 11 Lục Ngạn Lượng giác Lương Tài Lưu Giang Nam Lý Thánh Tông Macedonian Malaysia Margulis Mark Levi Mathematical Excalibur Mathematical Reflections Mathematics Magazine Mathematics Today Mathley MathLinks MathProblems Journal Mathscope MathsVN MathVN MEMO Metropolises Mexico MIC Michael Guillen Mochizuki Moldova Moscow MYTS Nam Định Nam Phi National Nesbitt Newton Nghệ An Ngô Bảo Châu Ngô Việt Hải Ngọc Huyền Nguyễn Anh Tuyến Nguyễn Bá Đang Nguyễn Đình Thi Nguyễn Đức Tấn Nguyễn Đức Thắng Nguyễn Duy Khương Nguyễn Duy Tùng Nguyễn Hữu Điển Nguyễn Mình Hà Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn Nhất Huy Nguyễn Phan Tài Vương Nguyễn Phú Khánh Nguyễn Phúc Tăng Nguyễn Quản Bá Hồng Nguyễn Quang Sơn Nguyễn Song Thiên Long Nguyễn Tài Chung Nguyễn Tăng Vũ Nguyễn Tất Thu Nguyễn Thúc Vũ Hoàng Nguyễn Trung Tuấn Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Văn Huyện Nguyễn Văn Mậu Nguyễn Văn Nho Nguyễn Văn Quý Nguyễn Văn Thông Nguyễn Việt Anh Nguyễn Vũ Lương Nhật Bản Nhóm $\LaTeX$ Nhóm Toán Ninh Bình Ninh Thuận Nội Suy Lagrange Nội Suy Newton Nordic Olympiad Corner Olympiad Preliminary Olympic 10 Olympic 10/3 Olympic 10/3 Đắk Lắk Olympic 11 Olympic 12 Olympic 23/3 Olympic 24/3 Olympic 24/3 Quảng Nam Olympic 27/4 Olympic 30/4 Olympic KHTN Olympic Sinh Viên Olympic Tháng 4 Olympic Toán Olympic Toán Sơ Cấp Ôn Thi 10 PAMO Phạm Đình Đồng Phạm Đức Tài Phạm Huy Hoàng Pham Kim Hung Phạm Quốc Sang Phan Huy Khải Phan Quang Đạt Phan Thành Nam Pháp Philippines Phú Thọ Phú Yên Phùng Hồ Hải Phương Trình Hàm Phương Trình Pythagoras Pi Polish Problems PT-HPT PTNK Putnam Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Quỹ Tích Riemann RMM RMO Romania Romanian Mathematical Russia Sách Thường Thức Toán Sách Toán Sách Toán Cao Học Sách Toán THCS Saudi Arabia - Ả Rập Xê Út Scholze Serbia Sharygin Shortlists Simon Singh Singapore Số Học - Tổ Hợp Sóc Trăng Sơn La Spain Star Education Stars of Mathematics Swinnerton-Dyer Talent Search Tăng Hải Tuân Tạp Chí Tập San Tây Ban Nha Tây Ninh Thạch Hà Thái Bình Thái Nguyên Thái Vân Thanh Hóa THCS Thổ Nhĩ Kỳ Thomas J. Mildorf THPT Chuyên Lê Quý Đôn THPTQG THTT Thừa Thiên Huế Tiền Giang Tin Tức Toán Học Titu Andreescu Toán 12 Toán Cao Cấp Toán Rời Rạc Toán Tuổi Thơ Tôn Ngọc Minh Quân TOT TPHCM Trà Vinh Trắc Nghiệm Trắc Nghiệm Toán Trại Hè Trại Hè Hùng Vương Trại Hè Phương Nam Trần Đăng Phúc Trần Minh Hiền Trần Nam Dũng Trần Phương Trần Quang Hùng Trần Quốc Anh Trần Quốc Luật Trần Quốc Nghĩa Trần Tiến Tự Trịnh Đào Chiến Trường Đông Trường Hè Trường Thu Trường Xuân TST TST 2008-2009 TST 2010-2011 TST 2011-2012 TST 2012-2013 TST 2013-2014 TST 2014-2015 TST 2015-2016 TST 2016-2017 TST 2017-2018 TST 2018-2019 TST 2019-2020 TST 2020-2021 TST 2021-2022 TST 2022-2023 TST An Giang TST Bà Rịa Vũng Tàu TST Bắc Giang TST Bắc Ninh TST Bến Tre TST Bình Định TST Bình Dương TST Bình Phước TST Bình Thuận TST Cà Mau TST Cần Thơ TST Cao Bằng TST Đà Nẵng TST Đắk Lắk TST Đắk Nông TST Đồng Nai TST Đồng Tháp TST Gia Lai TST Hà Nam TST Hà Tĩnh TST Hải Dương TST Hải Phòng TST Hòa Bình TST Khánh Hòa TST Lạng Sơn TST Long An TST Nam Định TST Nghệ An TST Ninh Bình TST Phú Yên TST PTNK TST Quảng Nam TST Quảng Ngãi TST Quảng Ninh TST Sơn La TST Thái Nguyên TST Thanh Hóa TST Thừa Thiên Huế TST Tiền Giang TST TPHCM TST Trà Vinh TST Vĩnh Long TST Vĩnh Phúc Tuyên Quang Tuyển Sinh Tuyển Sinh 10 Tuyển Sinh 10 An Giang Tuyển Sinh 10 Bà Rịa Vũng Tàu Tuyển Sinh 10 Bắc Giang Tuyển Sinh 10 Bạc Liêu Tuyển Sinh 10 Bắc Ninh Tuyển Sinh 10 Bến Tre Tuyển Sinh 10 Bình Định Tuyển Sinh 10 Bình Dương Tuyển Sinh 10 Bình Phước Tuyển Sinh 10 Bình Thuận Tuyển Sinh 10 Cà Mau Tuyển Sinh 10 Cao Bằng Tuyển Sinh 10 Chuyên SPHN Tuyển Sinh 10 Đà Nẵng Tuyển Sinh 10 Đắk Lắk Tuyển Sinh 10 Đắk Nông Tuyển Sinh 10 Đồng Nai Tuyển Sinh 10 Đồng Tháp Tuyển Sinh 10 Gia Lai Tuyển Sinh 10 Hà Giang Tuyển Sinh 10 Hà Nam Tuyển Sinh 10 Hà Nội Tuyển Sinh 10 Hà Tĩnh Tuyển Sinh 10 Hải Dương Tuyển Sinh 10 Hải Phòng Tuyển Sinh 10 Hòa Bình Tuyển Sinh 10 Khánh Hòa Tuyển Sinh 10 KHTN Tuyển Sinh 10 Lạng Sơn Tuyển Sinh 10 Long An Tuyển Sinh 10 Nam Định Tuyển Sinh 10 Nghệ An Tuyển Sinh 10 Ninh Bình Tuyển Sinh 10 Phú Yên Tuyển Sinh 10 PTNK Tuyển Sinh 10 Quảng Nam Tuyển Sinh 10 Quảng Ngãi Tuyển Sinh 10 Quảng Ninh Tuyển Sinh 10 Sơn La Tuyển Sinh 10 Tây Ninh Tuyển Sinh 10 Thái Nguyên Tuyển Sinh 10 Thanh Hóa Tuyển Sinh 10 Thừa Thiên Huế Tuyển Sinh 10 Tiền Giang Tuyển Sinh 10 TPHCM Tuyển Sinh 10 Vĩnh Long Tuyển Sinh 10 Vĩnh Phúc Tuyển Sinh 2010-2011 Tuyển Sinh 2011-2012 Tuyển Sinh 2012-2013 Tuyển Sinh 2013-2014 Tuyển Sinh 2014-2015 Tuyển Sinh 2015-2016 Tuyển Sinh 2016-2017 Tuyển Sinh 2017-2018 Tuyển Sinh 2018-2019 Tuyển Sinh 2019-2020 Tuyển Sinh 2020-2021 Tuyển Sinh 2021-202 Tuyển Sinh 2021-2022 Tuyển Sinh 2022-2023 Tuyển Sinh Chuyên SP TPHCM Tuyển Tập Tuymaada UK - Anh Undergraduate USA - Mỹ USA TSTST USAJMO USATST USEMO Uzbekistan Vasile Cîrtoaje Vật Lý Viện Toán Học Vietnam Viktor Prasolov VIMF Vinh Vĩnh Long Vĩnh Phúc Virginia Tech VLTT VMEO VMF VMO VNTST Võ Anh Khoa Võ Quốc Bá Cẩn Võ Thành Văn Vojtěch Jarník Vũ Hữu Bình Vương Trung Dũng WFNMC Journal Wiles Yên Bái Yên Định Yên Thành Zhautykov Zhou Yuan Zhe
  false
  ltr
  item
  MOlympiad.NET: Kỹ Thuật Xử Lý Bất Đẳng Thức Hoán Vị
  Kỹ Thuật Xử Lý Bất Đẳng Thức Hoán Vị
  MOlympiad.NET
  https://www.molympiad.net/2019/01/ky-thuat-vu-ly-bat-ang-thuc-hoan-vi.html
  https://www.molympiad.net/
  https://www.molympiad.net/
  https://www.molympiad.net/2019/01/ky-thuat-vu-ly-bat-ang-thuc-hoan-vi.html
  true
  2506595080985176441
  UTF-8
  Not found any posts Not found any related posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU Tag ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Table of Contents See also related Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED
  PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO VIEW THIS CONTENT
  NỘI DUNG CAO CẤP NÀY ĐÃ BỊ KHÓA
  XIN HÃY LÀM THEO HƯỚNG DẪN ĐỂ XEM NỘI DUNG NÀY
  STEP 1: SHARE THIS ARTICLE TO A SOCIAL NETWORK
  BƯỚC 1: CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY LÊN MẠNG XÃ HỘI
  STEP 2: CLICK THE LINK ON YOUR SOCIAL NETWORK
  BƯỚC 2: BẤM VÀO ĐƯỜNG DẪN TRÊN MẠNG XÃ HỘI CỦA BẠN