[Solutions] Canadian Mathematical Olympiad Qualification Repechage 2014

 1. Let $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^+$ be a function, and define $h : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^+$ by $h(x, y) = \gcd (f(x), f(y))$. If $h(x, y)$ is a two-variable polynomial in $x$ and $y$, prove that it must be constant. 
 2. Alphonse and Beryl play a game involving $n$ safes. Each safe can be opened by a unique key and each key opens a unique safe. Beryl randomly shuffles the $n$ keys, and after placing one key inside each safe, she locks all of the safes with her master key. Alphonse then selects $m$ of the safes (where $m < n$), and Beryl uses her master key to open just the safes that Alphonse selected. Alphonse collects all of the keys inside these $m$ safes and tries to use these keys to open up the other $n - m$ safes. If he can open a safe with one of the $m$ keys, he can then use the key in that safe to try to open any of the remaining safes, repeating the process until Alphonse successfully opens all of the safes, or cannot open any more. Let $P_m(n)$ be the probability that Alphonse can eventually open all $n$ safes starting from his initial selection of $m$ keys.
  a) Show that $P_2(3) = \dfrac23$.
  b) Prove that $P_1(n) = \dfrac1n$.
  c) For all integers $n \geq 2$, prove that $$P_2(n) = \frac2n \cdot P_1(n-1) + \frac{n-2}{n} \cdot P_2(n-1).$$ d) Determine a formula for $P_2 (n)$. 
 3. Let $1000 \leq n = \text{ABCD}_{10} \leq 9999$ be a positive integer whose digits $\text{ABCD}$ satisfy the divisibility condition: $$1111 | (\text{ABCD} + \text{AB} \times \text{CD}).$$Determine the smallest possible value of $n$. 
 4. In $\triangle ABC$, the interior sides of which are mirrors, a laser is placed at point $A_1$ on side $BC$. A laser beam exits the point $A_1$, hits side $AC$ at point $B_1$, and then reflects off the side. (Because this is a laser beam, every time it hits a side, the angle of incidence is equal to the angle of reflection). It then hits side $AB$ at point $C_1$, then side $BC$ at point $A_2$, then side $AC$ again at point $B_2$, then side $AB$ again at point $C_2$, then side $BC$ again at point $A_3$, and finally, side $AC$ again at point $B_3$.
  a) Prove that $\angle B_3A_3C = \angle B_1A_1C$.
  b) Prove that such a laser exists if and only if all the angles in $\triangle ABC$ are less than $90^{\circ}$. 
 5. Let $f(x) = x^4 + 2x^3 - x - 1$.
  a) Prove that $f(x)$ cannot be written as the product of two non-constant polynomials with integer coefficients.
  b) Find the exact values of the 4 roots of $f(x)$. 
 6. Given a triangle $A, B, C, X$ is on side $AB$, $Y$ is on side $AC$, and $P$ and $Q$ are on side $BC$ such that $AX = AY , BX = BP$ and $CY = CQ$. Let $XP$ and $YQ$ intersect at $T$. Prove that $AT$ passes through the midpoint of $PQ$. 
 7. A bug is standing at each of the vertices of a regular hexagon $ABCDEF$. At the same time each bug picks one of the vertices of the hexagon, which it is not currently in, and immediately starts moving towards that vertex. Each bug travels in a straight line from the vertex it was in originally to the vertex it picked. All bugs travel at the same speed and are of negligible size. Once a bug arrives at a vertex it picked, it stays there. In how many ways can the bugs move to the vertices so that no two bugs are ever in the same spot at the same time? 
 8. For any given non-negative integer $m$, let $f(m)$ be the number of $1$'s in the base $2$ representation of $m$. Let $n$ be a positive integer. Prove that the integer $$\sum^{2^n - 1}_{m = 0} \Big( (-1)^{f(m)} \cdot 2^m \Big)$$contains at least $n!$ positive divisors. 

JOURNALS_$type=three$cl=blue$c=3$h=1$sr=random$l=0$t=oot$m=0$rm=0

KỶ YẾU_$type=three$cl=green$c=3$h=1$sr=random$l=0$t=oot$m=0$rm=0

Name

Abel,5,Albania,2,AMM,2,Amsterdam,5,An Giang,31,Andrew Wiles,1,Anh,2,APMO,21,Austria (Áo),1,Ba Đình,2,Ba Lan,1,Bà Rịa Vũng Tàu,67,Bắc Bộ,2,Bắc Giang,59,Bắc Kạn,2,Bạc Liêu,13,Bắc Ninh,58,Bắc Trung Bộ,3,Bài Toán Hay,5,Balkan,40,Baltic Way,32,BAMO,1,Bất Đẳng Thức,68,Bến Tre,65,Benelux,15,Bình Định,58,Bình Dương,32,Bình Phước,44,Bình Thuận,38,Birch,1,BMO,40,Booklet,11,Bosnia Herzegovina,3,BoxMath,3,Brazil,2,British,16,Bùi Đắc Hiên,1,Bùi Thị Thiện Mỹ,1,Bùi Văn Tuyên,1,Bùi Xuân Diệu,1,Bulgaria,6,Buôn Ma Thuột,1,BxMO,14,Cà Mau,20,Cần Thơ,21,Canada,40,Cao Bằng,11,Cao Quang Minh,1,Câu Chuyện Toán Học,36,Caucasus,3,CGMO,11,China - Trung Quốc,25,Chọn Đội Tuyển,439,Chu Tuấn Anh,1,Chuyên Đề,124,Chuyên SPHCM,7,Chuyên SPHN,26,Chuyên Trần Hưng Đạo,2,Collection,8,College Mathematic,1,Concours,1,Cono Sur,1,Contest,665,Correspondence,1,Cosmin Poahata,1,Crux,2,Czech-Polish-Slovak,26,Đà Nẵng,47,Đa Thức,2,Đại Số,20,Đắk Lắk,68,Đắk Nông,10,Đan Phượng,1,Danube,7,Đào Thái Hiệp,1,ĐBSCL,2,Đề Thi,1,Đề Thi HSG,1961,Đề Thi JMO,1,DHBB,28,Điện Biên,9,Định Lý,1,Định Lý Beaty,1,Đỗ Hữu Đức Thịnh,1,Do Thái,3,Doãn Quang Tiến,5,Đoàn Quỳnh,1,Đoàn Văn Trung,1,Đống Đa,4,Đồng Nai,60,Đồng Tháp,62,Du Hiền Vinh,1,Đức,1,Dương Quỳnh Châu,1,Duyên Hải Bắc Bộ,28,E-Book,31,EGMO,29,ELMO,19,EMC,10,Epsilon,1,Estonian,5,Euler,1,Evan Chen,1,Fermat,3,Finland,4,Forum Of Geometry,2,Furstenberg,1,G. Polya,3,Gặp Gỡ Toán Học,29,Gauss,1,GDTX,3,Geometry,14,GGTH,29,Gia Lai,35,Gia Viễn,2,Giải Tích Hàm,1,Giảng Võ,1,Giới hạn,2,Goldbach,1,Hà Giang,4,Hà Lan,1,Hà Nam,35,Hà Nội,253,Hà Tĩnh,83,Hà Trung Kiên,1,Hải Dương,61,Hải Phòng,49,Hậu Giang,6,Hậu Lộc,1,Hilbert,2,Hình Học,33,HKUST,7,Hòa Bình,21,Hoài Nhơn,1,Hoàng Bá Minh,1,Hoàng Minh Quân,1,Hodge,1,Hojoo Lee,2,HOMC,5,HongKong,8,HSG 10,109,HSG 10 2015-2016,1,HSG 10 2021-2022,1,HSG 10 2022-2023,1,HSG 10 Bà Rịa Vũng Tàu,1,HSG 10 Bắc Giang,1,HSG 10 Bạc Liêu,2,HSG 10 Bắc Ninh,3,HSG 10 Bình Định,1,HSG 10 Bình Dương,1,HSG 10 Bình Thuận,3,HSG 10 Chuyên SPHN,4,HSG 10 Đắk Lắk,2,HSG 10 Đồng Nai,4,HSG 10 Gia Lai,2,HSG 10 Hà Nam,3,HSG 10 Hà Tĩnh,13,HSG 10 Hải Dương,8,HSG 10 KHTN,9,HSG 10 Nghệ An,1,HSG 10 Ninh Thuận,1,HSG 10 Phú Yên,2,HSG 10 Quảng Trị,2,HSG 10 Thái Nguyên,8,HSG 10 Thanh Hóa,1,HSG 10 Trà Vinh,5,HSG 10 Vĩnh Phúc,14,HSG 11,111,HSG 11 2011-2012,1,HSG 11 2012-2013,1,HSG 11 2018-2019,1,HSG 11 Bà Rịa Vũng Tàu,1,HSG 11 Bắc Giang,4,HSG 11 Bạc Liêu,2,HSG 11 Bắc Ninh,4,HSG 11 Bình Định,11,HSG 11 Bình Dương,3,HSG 11 Bình Thuận,1,HSG 11 Cà Mau,1,HSG 11 Đà Nẵng,9,HSG 11 Đồng Nai,1,HSG 11 Hà Nam,1,HSG 11 Hà Tĩnh,10,HSG 11 Hải Phòng,1,HSG 11 HSG 12 Quảng Ngãi,8,HSG 11 Kiên Giang,4,HSG 11 Lạng Sơn,11,HSG 11 Nghệ An,6,HSG 11 Ninh Bình,2,HSG 11 Quảng Bình,7,HSG 11 Quảng Trị,3,HSG 11 Sóc Trăng,1,HSG 11 Thái Nguyên,8,HSG 11 Thanh Hóa,4,HSG 11 Trà Vinh,1,HSG 11 Vĩnh Long,2,HSG 11 Vĩnh Phúc,10,HSG 12,567,HSG 12 2009-2010,1,HSG 12 2010-2011,38,HSG 12 2011-2012,43,HSG 12 2012-2013,57,HSG 12 2013-2014,52,HSG 12 2014-2015,42,HSG 12 2015-2016,33,HSG 12 2016-2017,46,HSG 12 2017-2018,58,HSG 12 2018-2019,42,HSG 12 2019-2020,41,HSG 12 2020-2021,42,HSG 12 2021-2022,32,HSG 12 2022-2023,1,HSG 12 An Giang,7,HSG 12 Bà Rịa Vũng Tàu,10,HSG 12 Bắc Giang,17,HSG 12 Bạc Liêu,2,HSG 12 Bắc Ninh,13,HSG 12 Bến Tre,16,HSG 12 Bình Định,14,HSG 12 Bình Dương,6,HSG 12 Bình Phước,8,HSG 12 Bình Thuận,7,HSG 12 Cà Mau,8,HSG 12 Cần Thơ,7,HSG 12 Cao Bằng,5,HSG 12 Chuyên SPHN,9,HSG 12 Đà Nẵng,3,HSG 12 Đắk Lắk,20,HSG 12 Đắk Nông,1,HSG 12 Đồng Nai,20,HSG 12 Đồng Tháp,18,HSG 12 Gia Lai,12,HSG 12 Hà Nam,3,HSG 12 Hà Nội,14,HSG 12 Hà Tĩnh,15,HSG 12 Hải Dương,13,HSG 12 Hải Phòng,17,HSG 12 Hòa Bình,1,HSG 12 Hưng Yên,9,HSG 12 Khánh Hòa,2,HSG 12 KHTN,24,HSG 12 Kiên Giang,11,HSG 12 Lâm Đồng,9,HSG 12 Lạng Sơn,7,HSG 12 Lào Cai,16,HSG 12 Long An,17,HSG 12 Nam Định,7,HSG 12 Nghệ An,11,HSG 12 Ninh Bình,10,HSG 12 Ninh Thuận,6,HSG 12 Phú Thọ,8,HSG 12 Phú Yên,10,HSG 12 Quảng Bình,12,HSG 12 Quảng Nam,9,HSG 12 Quảng Ngãi,5,HSG 12 Quảng Ninh,19,HSG 12 Quảng Trị,7,HSG 12 Sóc Trăng,4,HSG 12 Sơn La,4,HSG 12 Tây Ninh,6,HSG 12 Thái Nguyên,12,HSG 12 Thanh Hóa,17,HSG 12 Thừa Thiên Huế,15,HSG 12 Tiền Giang,2,HSG 12 TPHCM,12,HSG 12 Vĩnh Long,6,HSG 12 Vĩnh Phúc,22,HSG 9,481,HSG 9 2009-2010,1,HSG 9 2010-2011,21,HSG 9 2011-2012,44,HSG 9 2012-2013,44,HSG 9 2013-2014,35,HSG 9 2014-2015,40,HSG 9 2015-2016,39,HSG 9 2016-2017,40,HSG 9 2017-2018,47,HSG 9 2018-2019,39,HSG 9 2019-2020,17,HSG 9 2020-2021,41,HSG 9 2021-202,1,HSG 9 2021-2022,32,HSG 9 2022-2023,1,HSG 9 An Giang,6,HSG 9 Bà Rịa Vũng Tàu,6,HSG 9 Bắc Giang,12,HSG 9 Bắc Ninh,12,HSG 9 Bến Tre,9,HSG 9 Bình Định,9,HSG 9 Bình Dương,5,HSG 9 Bình Phước,11,HSG 9 Bình Thuận,5,HSG 9 Cà Mau,1,HSG 9 Cao Bằng,1,HSG 9 Chuyên SPHN,2,HSG 9 Đà Nẵng,10,HSG 9 Đắk Lắk,10,HSG 9 Đắk Nông,1,HSG 9 Đồng Nai,6,HSG 9 Đồng Tháp,10,HSG 9 Gia Lai,7,HSG 9 Hà Giang,3,HSG 9 Hà Nam,8,HSG 9 Hà Nội,25,HSG 9 Hà Tĩnh,13,HSG 9 Hải Dương,14,HSG 9 Hải Phòng,7,HSG 9 Hậu Giang,3,HSG 9 Hòa Bình,3,HSG 9 Hưng Yên,9,HSG 9 Khánh Hòa,4,HSG 9 Kiên Giang,15,HSG 9 Lâm Đồng,12,HSG 9 Lạng Sơn,8,HSG 9 Lào Cai,3,HSG 9 Long An,7,HSG 9 Nam Định,7,HSG 9 Nghệ An,16,HSG 9 Ninh Bình,10,HSG 9 Ninh Thuận,3,HSG 9 Phú Thọ,4,HSG 9 Phú Yên,8,HSG 9 Quảng Bình,12,HSG 9 Quảng Nam,11,HSG 9 Quảng Ngãi,9,HSG 9 Quảng Ninh,14,HSG 9 Quảng Trị,9,HSG 9 Sóc Trăng,6,HSG 9 Sơn La,3,HSG 9 Tây Ninh,15,HSG 9 Thái Nguyên,5,HSG 9 Thanh Hóa,16,HSG 9 Thừa Thiên Huế,8,HSG 9 Tiền Giang,5,HSG 9 TPHCM,9,HSG 9 Trà Vinh,2,HSG 9 Vĩnh Long,10,HSG 9 Vĩnh Phúc,11,HSG Cấp Trường,80,HSG Quốc Gia,109,HSG Quốc Tế,16,Hứa Lâm Phong,1,Hứa Thuần Phỏng,1,Hùng Vương,2,Hưng Yên,38,Hương Sơn,2,Huỳnh Kim Linh,1,Hy Lạp,1,IMC,26,IMO,57,IMT,2,India - Ấn Độ,47,Inequality,13,InMC,1,International,340,Iran,13,Jakob,1,JBMO,41,Jewish,1,Journal,30,Junior,38,K2pi,1,Kazakhstan,1,Khánh Hòa,24,KHTN,59,Kiên Giang,69,Kim Liên,1,Kon Tum,18,Korea - Hàn Quốc,5,Kvant,2,Kỷ Yếu,45,Lai Châu,6,Lâm Đồng,40,Lăng Hồng Nguyệt Anh,1,Lạng Sơn,33,Langlands,1,Lào Cai,32,Lê Hải Châu,1,Lê Hải Khôi,1,Lê Hoành Phò,4,Lê Hồng Phong,5,Lê Khánh Sỹ,3,Lê Minh Cường,1,Lê Phúc Lữ,1,Lê Phương,1,Lê Quý Đôn,1,Lê Viết Hải,1,Lê Việt Hưng,2,Leibniz,1,Long An,46,Lớp 10 Chuyên,641,Lớp 10 Không Chuyên,341,Lớp 11,1,Lục Ngạn,1,Lượng giác,1,Lương Tài,1,Lưu Giang Nam,2,Lưu Lý Tưởng,1,Lý Thánh Tông,1,Macedonian,1,Malaysia,1,Margulis,2,Mark Levi,1,Mathematical Excalibur,1,Mathematical Reflections,1,Mathematics Magazine,1,Mathematics Today,1,Mathley,1,MathLinks,1,MathProblems Journal,1,Mathscope,8,MathsVN,5,MathVN,1,MEMO,12,Metropolises,4,Mexico,1,MIC,1,Michael Guillen,1,Mochizuki,1,Moldova,1,Moscow,1,MYTS,4,Nam Định,43,Nam Phi,1,National,275,Nesbitt,1,Newton,4,Nghệ An,65,Ngô Bảo Châu,2,Ngô Việt Hải,1,Ngọc Huyền,2,Nguyễn Anh Tuyến,1,Nguyễn Bá Đang,1,Nguyễn Đình Thi,1,Nguyễn Đức Tấn,1,Nguyễn Đức Thắng,1,Nguyễn Duy Khương,1,Nguyễn Duy Tùng,1,Nguyễn Hữu Điển,3,Nguyễn Minh Hà,1,Nguyễn Minh Tuấn,9,Nguyễn Nhất Huy,1,Nguyễn Phan Tài Vương,1,Nguyễn Phú Khánh,1,Nguyễn Phúc Tăng,2,Nguyễn Quản Bá Hồng,1,Nguyễn Quang Sơn,1,Nguyễn Song Thiên Long,1,Nguyễn Tài Chung,5,Nguyễn Tăng Vũ,1,Nguyễn Tất Thu,1,Nguyễn Thúc Vũ Hoàng,1,Nguyễn Trung Tuấn,8,Nguyễn Tuấn Anh,2,Nguyễn Văn Huyện,3,Nguyễn Văn Mậu,25,Nguyễn Văn Nho,1,Nguyễn Văn Quý,2,Nguyễn Văn Thông,1,Nguyễn Việt Anh,1,Nguyễn Vũ Lương,2,Nhật Bản,4,Nhóm $\LaTeX$,4,Nhóm Toán,1,Ninh Bình,54,Ninh Thuận,23,Nội Suy Lagrange,2,Nội Suy Newton,1,Nordic,21,Olympiad Corner,1,Olympiad Preliminary,2,Olympic 10,124,Olympic 10/3,5,Olympic 10/3 Đắk Lắk,5,Olympic 11,116,Olympic 12,48,Olympic 23/3,2,Olympic 24/3,10,Olympic 24/3 Quảng Nam,10,Olympic 27/4,22,Olympic 30/4,57,Olympic KHTN,7,Olympic Sinh Viên,75,Olympic Tháng 4,12,Olympic Toán,327,Olympic Toán Sơ Cấp,3,Ôn Thi 10,2,PAMO,1,Phạm Đình Đồng,1,Phạm Đức Tài,1,Phạm Huy Hoàng,1,Pham Kim Hung,3,Phạm Quốc Sang,2,Phan Huy Khải,1,Phan Quang Đạt,1,Phan Thành Nam,1,Pháp,2,Philippines,8,Phú Thọ,30,Phú Yên,35,Phùng Hồ Hải,1,Phương Trình Hàm,11,Phương Trình Pythagoras,1,Pi,1,Polish,32,Problems,1,PT-HPT,14,PTNK,50,Putnam,27,Quảng Bình,53,Quảng Nam,50,Quảng Ngãi,39,Quảng Ninh,52,Quảng Trị,35,Quỹ Tích,1,Riemann,1,RMM,13,RMO,24,Romania,37,Romanian Mathematical,1,Russia,1,Sách Thường Thức Toán,7,Sách Toán,70,Sách Toán Cao Học,1,Sách Toán THCS,7,Saudi Arabia - Ả Rập Xê Út,8,Scholze,1,Serbia,17,Sharygin,28,Shortlists,56,Simon Singh,1,Singapore,1,Số Học - Tổ Hợp,28,Sóc Trăng,29,Sơn La,16,Spain,8,Star Education,1,Stars of Mathematics,11,Swinnerton-Dyer,1,Talent Search,1,Tăng Hải Tuân,2,Tạp Chí,17,Tập San,3,Tây Ban Nha,1,Tây Ninh,34,Thạch Hà,1,Thái Bình,42,Thái Nguyên,55,Thái Vân,2,Thanh Hóa,70,THCS,2,Thổ Nhĩ Kỳ,5,Thomas J. Mildorf,1,THPT Chuyên Lê Quý Đôn,1,THPTQG,16,THTT,6,Thừa Thiên Huế,48,Tiền Giang,25,Tin Tức Toán Học,1,Titu Andreescu,2,Toán 12,7,Toán Cao Cấp,3,Toán Rời Rạc,5,Toán Tuổi Thơ,3,Tôn Ngọc Minh Quân,2,TOT,1,TPHCM,140,Trà Vinh,9,Trắc Nghiệm,1,Trắc Nghiệm Toán,2,Trại Hè,36,Trại Hè Hùng Vương,28,Trại Hè Phương Nam,7,Trần Đăng Phúc,1,Trần Minh Hiền,2,Trần Nam Dũng,10,Trần Phương,1,Trần Quang Hùng,1,Trần Quốc Anh,2,Trần Quốc Luật,1,Trần Quốc Nghĩa,1,Trần Tiến Tự,1,Trịnh Đào Chiến,2,Trường Đông,20,Trường Hè,8,Trường Thu,1,Trường Xuân,2,TST,468,TST 2008-2009,1,TST 2010-2011,21,TST 2011-2012,23,TST 2012-2013,31,TST 2013-2014,29,TST 2014-2015,23,TST 2015-2016,25,TST 2016-2017,41,TST 2017-2018,41,TST 2018-2019,31,TST 2019-2020,36,TST 2020-2021,27,TST 2021-2022,33,TST 2022-2023,2,TST An Giang,6,TST Bà Rịa Vũng Tàu,10,TST Bắc Giang,5,TST Bắc Ninh,11,TST Bến Tre,7,TST Bình Định,4,TST Bình Dương,5,TST Bình Phước,7,TST Bình Thuận,8,TST Cà Mau,5,TST Cần Thơ,4,TST Cao Bằng,2,TST Đà Nẵng,8,TST Đắk Lắk,10,TST Đắk Nông,1,TST Đồng Nai,11,TST Đồng Tháp,12,TST Gia Lai,4,TST Hà Nam,6,TST Hà Nội,10,TST Hà Tĩnh,13,TST Hải Dương,10,TST Hải Phòng,11,TST Hòa Bình,2,TST Hưng Yên,8,TST Khánh Hòa,7,TST Kiên Giang,9,TST Lâm Đồng,10,TST Lạng Sơn,2,TST Lào Cai,4,TST Long An,5,TST Nam Định,8,TST Nghệ An,7,TST Ninh Bình,11,TST Ninh Thuận,3,TST Phú Thọ,5,TST Phú Yên,4,TST PTNK,9,TST Quảng Bình,11,TST Quảng Nam,5,TST Quảng Ngãi,6,TST Quảng Ninh,7,TST Quảng Trị,8,TST Sóc Trăng,3,TST Sơn La,6,TST Thái Nguyên,6,TST Thanh Hóa,7,TST Thừa Thiên Huế,3,TST Tiền Giang,4,TST TPHCM,13,TST Trà Vinh,1,TST Vĩnh Long,5,TST Vĩnh Phúc,7,Tuyên Quang,9,Tuyển Sinh,4,Tuyển Sinh 10,981,Tuyển Sinh 10 An Giang,12,Tuyển Sinh 10 Bà Rịa Vũng Tàu,21,Tuyển Sinh 10 Bắc Giang,19,Tuyển Sinh 10 Bạc Liêu,7,Tuyển Sinh 10 Bắc Ninh,15,Tuyển Sinh 10 Bến Tre,33,Tuyển Sinh 10 Bình Định,19,Tuyển Sinh 10 Bình Dương,12,Tuyển Sinh 10 Bình Phước,18,Tuyển Sinh 10 Bình Thuận,14,Tuyển Sinh 10 Cà Mau,5,Tuyển Sinh 10 Cần Thơ,8,Tuyển Sinh 10 Cao Bằng,2,Tuyển Sinh 10 Chuyên SPHN,15,Tuyển Sinh 10 Đà Nẵng,16,Tuyển Sinh 10 Đắk Lắk,20,Tuyển Sinh 10 Đắk Nông,5,Tuyển Sinh 10 Đồng Nai,18,Tuyển Sinh 10 Đồng Tháp,22,Tuyển Sinh 10 Gia Lai,9,Tuyển Sinh 10 Hà Giang,1,Tuyển Sinh 10 Hà Nam,14,Tuyển Sinh 10 Hà Nội,80,Tuyển Sinh 10 Hà Tĩnh,18,Tuyển Sinh 10 Hải Dương,16,Tuyển Sinh 10 Hải Phòng,13,Tuyển Sinh 10 Hậu Giang,3,Tuyển Sinh 10 Hòa Bình,15,Tuyển Sinh 10 Hưng Yên,12,Tuyển Sinh 10 Khánh Hòa,11,Tuyển Sinh 10 KHTN,19,Tuyển Sinh 10 Kiên Giang,30,Tuyển Sinh 10 Lâm Đồng,9,Tuyển Sinh 10 Lạng Sơn,6,Tuyển Sinh 10 Lào Cai,9,Tuyển Sinh 10 Long An,17,Tuyển Sinh 10 Nam Định,21,Tuyển Sinh 10 Nghệ An,22,Tuyển Sinh 10 Ninh Bình,19,Tuyển Sinh 10 Ninh Thuận,10,Tuyển Sinh 10 Phú Thọ,7,Tuyển Sinh 10 Phú Yên,10,Tuyển Sinh 10 PTNK,35,Tuyển Sinh 10 Quảng Bình,10,Tuyển Sinh 10 Quảng Nam,15,Tuyển Sinh 10 Quảng Ngãi,11,Tuyển Sinh 10 Quảng Ninh,10,Tuyển Sinh 10 Quảng Trị,6,Tuyển Sinh 10 Sóc Trăng,15,Tuyển Sinh 10 Sơn La,3,Tuyển Sinh 10 Tây Ninh,13,Tuyển Sinh 10 Thái Nguyên,16,Tuyển Sinh 10 Thanh Hóa,24,Tuyển Sinh 10 Thừa Thiên Huế,22,Tuyển Sinh 10 Tiền Giang,14,Tuyển Sinh 10 TPHCM,23,Tuyển Sinh 10 Vĩnh Long,12,Tuyển Sinh 10 Vĩnh Phúc,19,Tuyển Sinh 2008-2009,1,Tuyển Sinh 2009-2010,1,Tuyển Sinh 2010-2011,6,Tuyển Sinh 2011-2012,20,Tuyển Sinh 2012-2013,63,Tuyển Sinh 2013-2014,78,Tuyển Sinh 2014-2015,78,Tuyển Sinh 2015-2016,60,Tuyển Sinh 2016-2017,72,Tuyển Sinh 2017-2018,126,Tuyển Sinh 2018-2019,57,Tuyển Sinh 2019-2020,69,Tuyển Sinh 2020-2021,58,Tuyển Sinh 2021-202,1,Tuyển Sinh 2021-2022,70,Tuyển Sinh 2022-2023,108,Tuyển Sinh Chuyên SPHCM,7,Tuyển Tập,45,Tuymaada,6,UK - Anh,16,Undergraduate,69,USA - Mỹ,62,USA TSTST,6,USAJMO,12,USATST,8,USEMO,4,Uzbekistan,1,Vasile Cîrtoaje,4,Vật Lý,1,Viện Toán Học,3,Vietnam,4,Viktor Prasolov,1,VIMF,1,Vinh,28,Vĩnh Long,35,Vĩnh Phúc,83,Virginia Tech,1,VLTT,1,VMEO,4,VMF,12,VMO,50,VNTST,23,Võ Anh Khoa,1,Võ Quốc Bá Cẩn,26,Võ Thành Văn,1,Vojtěch Jarník,6,Vũ Hữu Bình,7,Vương Trung Dũng,1,WFNMC Journal,1,Wiles,1,Yên Bái,22,Yên Định,1,Yên Thành,1,Zhautykov,13,Zhou Yuan Zhe,1,
ltr
item
MOlympiad.NET: [Solutions] Canadian Mathematical Olympiad Qualification Repechage 2014
[Solutions] Canadian Mathematical Olympiad Qualification Repechage 2014
MOlympiad.NET
https://www.molympiad.net/2018/04/canadian-mathematical-olympiad-qualification-repechage-2014.html
https://www.molympiad.net/
https://www.molympiad.net/
https://www.molympiad.net/2018/04/canadian-mathematical-olympiad-qualification-repechage-2014.html
true
2506595080985176441
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU Tag ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED
NỘI DUNG CAO CẤP NÀY ĐÃ BỊ KHÓA
STEP 1: SHARE THIS ARTICLE TO A SOCIAL NETWORK
BƯỚC 1: CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY LÊN MẠNG XÃ HỘI
STEP 2: CLICK THE LINK ON YOUR SOCIAL NETWORK
BƯỚC 2: BẤM VÀO ĐƯỜNG DẪN TRÊN MẠNG XÃ HỘI CỦA BẠN
Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content